Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården del 2, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PE1
Ämnesområde Medicinsk pedagogik - MPY
  Kurskod   8FA233
Mål
INLEDNING

Denna kurs fokuserar på att den studerande ska få fördjupade kunskaper om pedagogiska processer i mötet med patienter och anhöriga i hälso- och sjukvården. Kursen ingår som en del i en masterexamen i medicinsk pedagogik och är en fördjupning av kursen Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården del 1, avancerad nivå.

LÄRANDEMÅL

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- reflektera över hur teorier om lärande kan användas för att designa utbildning och informationsinsatser i hälso- och sjukvården

Färdighet och förmåga
- planera, argumentera och presentera, både skriftligt och muntligt, för en utbildningsdesign
- problematisera genom att utvärdera lärprocesser i kliniska verksamheter bland patienter, närstående och medarbetare

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- värdera genom att kritiskt granska vårdgivarens ansvar för att informera, inklusive lagar och förordningar, och göra patienten delaktig i sin vård
Kursinnehåll
Pedagogiska processer i vården
Teorier om lärande, särskilt problembaserat lärande – PBL – och interprofessionellt lärande – IPL
Utbildningsdesign
Bedömning och utvärdering i klinisk kontext
Patientcentrerad utbildning och vårdgivarens roll
Lagar och förordningar gällande patientinformation
Undervisning/Arbetsformer
Inom Hälsouniversitetet utgör den studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningar är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Hälsouniversitetets utbildningar samverkar i integrationsmoment där interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Arbetsformer och integrationsmoment stimulerar och stödjer studentens utveckling till professionell och interprofessionell kompetens samt förbereder studenten för samarbete i kommande yrkesliv.

I undervisningen på denna kurs förekommer olika arbetsformer som föreläsningar, basgrupper och seminarier.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på samtliga obligatoriska moment. Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen.

Obligatoriska moment i denna kurs är basgrupp, inlämningsuppgifter och seminarier. Kursen examineras med en skriftlig fördjupningsuppgift och muntlig redovisning.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen, alternativt yrkesexamen med relevans för huvudområdet, t ex arbetsterapeut, logoped, audionom, fysioterapeut, sjuksköterska, folkhälsovetare, läkare, beteendevetare, dietist, psykolog, socionom, tandläkare, om minst 180 hp inklusive självständigt arbete om minst 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete). Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården del 1 eller motsvarande ska vara genomgången med godkänt resultat. Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t ex Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av krusen ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården del 2
Pedagogical Processes in the Health Care, part 2, 7,5 credits
 
Kursgivare är: IMH - Inst för medicin och hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FA233      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     PE1   Vård