Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Handledarutbildning i systemteoretisk terapi, 45hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Medicin - ME1
Ämnesområde
  Kurskod   8FA232
Mål
INLEDNING

Kursen avser att ge en avancerad breddning och kompetens i klinisk handledning där den studerande efter avslutad utbildning självständigt ska kunna fungera som psykoterapihandledare. Centralt i kursen är praktisk tillämpning av teorier och modeller för systemteoretisk psykoterapi I kursen får den egna erfarenheten av verksamhet som handledare inom det psykoterapeutiska området central betydelse då detta utgör den grund för vilken teoretisk kunskap speglas mot och tillämpas på.

LÄRANDEMÅL

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- visa fördjupad kunskap om tillgångar, begränsningar samt betydelse av personlig stil som grund för professionellt handledande arbete och undervisning
- visa fördjupad kunskap om klinisk handledning
- förstå och tillämpa grupprocessers och gruppdynamikens inverkan i handledningsprocessen
- visa fördjupad kunskap om gestaltning av familjer, vad avser såväl familjerekonstruktion,
familjeskulptering och rollspel

Färdighet och förmåga
- visa klinisk kompetens som professionell psykoterapihandledare
- tillämpa kunskaper om psykoterapihandledning inom såväl verksamheter som i utbildningssammanhang
- genomföra teoretiskt och empiriskt grundade bedömningar rörande psykoterapistuderande och psykoterapiutövare
- visa fördjupad förmåga av kliniska handledningsinsatser inom systemteoretisk skolinriktning
- tillämpa kunskaper om gestaltning av familjer inom såväl handledning som familjerekonstruktion.
- visa pedagogisk förmåga att handleda och undervisa inom det psykoterapeutiska handledningsfältet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- analysera och diskutera etiska principer och gällande lagstiftning och förordningar som reglerar
psykoterapeuters och handledares insatser inom det kliniska arbetsområdet
- värdera kliniska omständigheter som bedömning, ansvar, kontrakt, behandlingsansvar, och sekretess
Kursinnehåll
I kursen behandlas hur kunskaper om handledningsteori, psykoterapiforskning, handledningsforskning, klinisk konsultation och gruppdynamik används och gestaltas i den egna genomförda handledningen. Vidare behandlas den egna professionella utvecklingen som psykoterapihandledare samt för området viktiga etik- och sekretessfrågor.
Undervisning/Arbetsformer
Inom Hälsouniversitetet utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Lärarens roll är att stödja studenterna i detta arbetssätt.
I undervisningen på denna kurs förekommer olika arbetsformer såsom föreläsningar, seminarier, arbete i basgrupp och handledning utifrån videoinspelade familjesamtal.
Examination
Kursen examineras skriftligt genom salstentamen och hemtentamen samt muntligt vid seminarium.
För att få godkänt på kursen krävs godkända obligatoriska moment. Obligatoriska moment på denna kurs är handledning och seminarier.

Omfattning av omtentamen
Tidpunkt för omtentamen skall anges i början av varje termin. För omtentamen gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning.

Salsskrivning, får skrivas ett obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat.


Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs genomgången psykoterapeututbildning steg 2 och Socialstyrelsens legitimation. Vidare krävs också att man arbetat som psykoterapeut under minst 2 år på halvtid efter legitimationen, samt har/har tillgång till handledningsuppdrag. Yrkeserfarenheten styrks med intyg från arbetsgivaren. Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Undervisningsspråket är svenska.
 
Handledarutbildning i systemteoretisk terapi
Psychotherapy Supervision in System Theoretic Therapy, 45 credits
 
Kursgivare är: IKE - Inst för klinisk och experimentell medicin
           
Dnr:   Kurskod: 8FA232      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medicin - ME1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     ME1   Medicin