Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Litteraturkurs med valbar inriktning inom fysioterapi, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1
Ämnesområde Fysioterapi
  Kurskod   8FA230
Mål
Kursen riktar sig till fysioterapeuter inom olika verksamhetsområden som vill fördjupa sig inom sitt intresseområde. Studentens individuella lärandeplan formuleras vid kursstart. Fokus är analys av kunskaper och dess tillämpning där samspel mellan teori och praktik beaktas.

LÄRANDEMÅL

Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna:

− kritiskt värdera och analysera källorna inom valt fördjupningsområdet i förhållande till huvudområdet fysioterapi samt vetenskapliga och samhälleliga aspekter
− relatera det valda fördjupningsområdet till såväl teori och begreppsutveckling som praxis
− relatera det valda fördjupningsområdet till andra vetenskapsområden
- analysera, tolka och dra slutsatser grundat på insamlat material
- skriftligt dokumentera och rapportera den vetenskapliga processen på ett vedertaget sätt
- kritiskt granska det egna samt andras rapporter
Kursinnehåll
Kursen har sin utgångspunkt i studentens individuella lärandeplan som utformas vid kursstart. I lärandeplanen ingår val av ett fördjupningsområde inom fysioterapi och dess relevans ur ett
omvärldsperspektiv. Fördjupningslitteratur väljs efter område. Fokus är analys av kunskapsområdet och dess tillämpning där samspel mellan teori och praktik speciellt beaktas.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod . PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar inom kursen. Arbetsformerna i denna kurs består av enskilda studier, seminarier samt skriftlig dokumentation under handledares överinseende.
Examination
Examination sker genom ett självständigt skriftligt fördjupningsarbete kombinerat med respondent− och opponentskap i samband med examinationsseminariet.

Aktivt deltagande i ingående obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är skriftliga inlämningsuppgifter och seminarier.


Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Fysioterapeutexamen om minst 150 hp samt godkända kurser om 7,5 hp vardera i Allmän forskningsmetodik I och II eller motsvarande. Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, och prefekt/proprefekt.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Litteraturkurs med valbar inriktning inom fysioterapi
Literature Course within an Eligible Area of Physiotherapy, 7,5 credits
 
Kursgivare är: IMH - Inst för medicin och hälsa
           
Dnr: LiU-2014-00349   Kurskod: 8FA230      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     TR1   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-24