Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Stamceller och tillämpad regenerativ medicin, 7,5hp
 
Kurskategori Single subject course
Huvudområde Medicinsk biologi - MB1
Ämnesområde Medicinsk biologi - MBI
  Kurskod   8FA228
Mål
INLEDNING

Stamcellsforskning och regenerativ medicin är nya, tvärvetenskapliga områden inom biomedicinsk vetenskap där målet är att kunna ersätta kroppsdelar eller celler. Målet med kursen är att introducera studenten till området regenerativ medicin och ge fördjupade kunskaper om stamceller.

LÄRANDEMÅL

Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna:

Kunskap och förståelse
- Beskriva olika typer av stamceller hos människan och deras potential inom regenerativ medicin
- Beskriva olika biomaterials användning inom regenerativ medicin och förklara hur de kan interagera med värdvävnad
- Identifiera regenerativa och immunologiska interaktioner mellan värd och transplantat samt hur dessa kan påverkas av infektioner

Färdighet och förmåga
- Redogöra för och diskutera regelverk kopplat till frågor som handlar om att överföra behandlingsmetoder från laboratorium till klinik
- Tillämpa tekniker som används för att spåra transplanterade stamceller och deras derivat
- Identifiera stamceller för att kunna separera och rena dem

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Kritiskt bearbeta och presentera en vetenskaplig frågeställning inom regenerativ medicin
Kursinnehåll
- Klassificering, biologiska egenskaper och differentiering av stamceller
- Stamceller och cancer
- Interaktion mellan stamceller och biomaterial
- Utveckling av material med bioteknologisk metodik inklusive genmanipulation
- Interaktion mellan värd och transplantat kopplat till immunologi- och infektionsrelaterade frågor
- Omprogrammering och spårning
- Tekniker för visualisering in vivo av celler och vävnad
- Överföring av behandlingsmetoder från laboratorium till klinik
Undervisning/Arbetsformer
Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap vid Linköpings universitet bedrivs med studentcentrerat lärande där Problembaserat Lärande (PBL) är en av de pedagogiska metoder som används. För att förbereda studenten för ett framtida yrkesliv är praktiskt, experimentellt arbete inom laboratorier en viktig del av utbildningsprogrammet i såväl kurser som individuella projekt.
I undervisningen på denna kurs utnyttjas föreläsningar, seminarier, demonstrationer och laborativt arbete.
Examination
Obligatoriska moment
Aktivt deltagande i obligatoriska moment är ett krav för att kunna bli godkänd på kursen och bedömning av dem sker kontinuerligt. I den här kursen är följande moment obligatoriska: laborativt arbete, demonstrationer och seminarier.

Examination
Skriftlig rapport och muntlig presentation av laborativt arbete, genomförs i grupp med individuell bedömning.
Individuell skriftlig tentamen.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Högskolestudier omfattande minst 180 hp godkända med relevans för studier inom medicinsk biologi. Detta kan innebära tidigare studier vid medicinsk, naturvetenskaplig, teknisk, odontologisk eller veterinärmedicinsk fakultet med minst 90 hp godkända inom ämnen som biokemi, cellbiologi, molekylärbiologi, genetik, genteknik, mikrobiologi, immunologi, histologi, anatomi, patologi eller liknande.
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/B. Undantag ges från svenska.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig och vid behov till kvalitetskommittén om det rör generell utveckling och förbättring.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Stamceller och tillämpad regenerativ medicin
Stem Cells and Applied Regenerative Medicine, 7,5 credits
 
Kursgivare är: IKE - Inst för klinisk och experimentell medicin
           
Dnr:   Kurskod: 8FA228      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medicinsk biologi - MB1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     MB1   Medicin