Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Kardiovaskulär biologi, 7,5hp
 
Kurskategori Single subject course
Huvudområde Medicinsk biologi - MB1
Ämnesområde Medicinsk biologi - MBI
  Kurskod   8FA222
Mål
INLEDNING
Kursens mål är att förmedla aktuell och fördjupad kunskap kring patofysiologin inom kardiovaskulära sjukdomar såsom hypertoni, ateroskleros, arytmier och hjärtsvikt. Diskussioner kring modern farmakologisk och intervenerande behandling av dessa sjukdomar ingår också.


LÄRANDEMÅL
Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- Beskriva de bakomliggande mekanismerna för olika kardiovaskulära sjukdomar
- Förstå de vanligaste kliniska metoderna som används för utvärdering av kardiovaskulär funktion

Färdighet och förmåga
- Analysera hur behandling bidrar till att bota eller lindra effekten av olika kardiovaskulära sjukdomar
- Utveckla sin laborativa förmåga att hantera och behandla vävnadsprover från hjärta och kärl.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Kritiskt värdera aktuell forskning inom basal och klinisk kardiovaskulär biologi
Kursinnehåll
- Kärltonus och vaskulär biologi kopplat till hypertoni
- Endotelial dysfunktion och kvävemonoxid
- Genetik vid hypertoni
- Aneurysm i aorta i buken
- Ateroskleros – bakomliggande biologi, utveckling och utmaningar
- Medicinsk avbildning av kärl
- Plackruptur, hjärtinfarkt och stroke
- Farmakologisk behandling av hjärtinfarkt
- Regeneration av hjärta
- Angiogenes - molekylära mekanismer och kliniska implikationer
- Patofysiologi kring hjärtarytmier
- Plötslig död, långt QT-syndrom och HERG-kanaler
Undervisning/Arbetsformer
Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap vid Linköpings universitet bedrivs med studentcentrerat lärande där Problembaserat Lärande (PBL) är en av de pedagogiska metoder som används. För att förbereda studenten för ett framtida yrkesliv är praktiskt, experimentellt arbete inom laboratorier en viktig del av utbildningsprogrammet i såväl kurser som individuella projekt.
I undervisningen på denna kurs utnyttjas föreläsningar, seminarier, demonstrationer och laborativt arbete.
Examination
Obligatoriska moment
Aktivt deltagande i obligatoriska moment är ett krav för att kunna bli godkänd på kursen och bedömning av dem sker kontinuerligt. I den här kursen är följande moment obligatoriska: laborativt arbete och seminarier.

Examination
Skriftlig individuell tentamen.
Skriftlig individuell rapport inklusive opponentskap.
Skriftliga laborationsrapporter, genomförs i grupp med individuell bedömning.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Högskolestudier omfattande minst 180 hp godkända med relevans för studier inom medicinsk biologi. Detta kan innebära tidigare studier vid medicinsk, naturvetenskaplig, teknisk, odontologisk eller veterinärmedicinsk fakultet med minst 90 hp godkända inom ämnen som biokemi, cellbiologi, molekylärbiologi, genetik, genteknik, mikrobiologi, immunologi, histologi, anatomi, patologi eller liknande.
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/B. Undantag ges från svenska.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig och vid behov till kvalitetskommittén om det rör generell utveckling och förbättring.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Kardiovaskulär biologi
Cardiovascular Biology, 7,5 credits
 
Kursgivare är: IKE- Institutionen för Klinisk och Experimentell medicin
           
Dnr: LiU-2013-00913   Kurskod: 8FA222      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medicinsk biologi - MB1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Avancerad   A1X     MB1   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2013-10-30