Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1
Ämnesområde Fysioterapi - FYI
  Kurskod   8FA220
Mål
INLEDNING

Kursen syftar till att den studerande ska utveckla och fördjupa sina kunskaper om olika metoder och instrument för utvärdering av fysioterapi i klinisk verksamhet. Den studerande ska även tillägna sig kunskaper i att bedöma olika metoders och instruments förtjänster och begränsningar samt tillämpa och värdera dessa i kliniskt arbete.

LÄRANDEMÅL

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- Redogöra för och diskutera definitioner och begrepp av betydelse för kvalitetsgranskning och resultatuppföljning inom fysioterapi
- Tillämpa vanliga mätmetoder inom fysioterapi samt självständigt kunna kritiskt granska och värdera mätmetoder för klinisk utvärdering inom fysioterapi utifrån ett vetenskapligt perspektiv.
- Granska och kommentera, värdera vetenskapliga artiklar och diskussionsinlägg inom kunskapsområdet
- Tillämpa ett genusperspektiv i diskussioner kring diagnoser och mätmetoder.
Kursinnehåll
Grundläggande definitioner och begrepp av betydelse för kvalitetsgranskning/utveckling och resultatuppföljning inom fysioterapi. Modeller, mätmetoder och instrument för diagnostisering samt utvärdering och uppföljning av fysioterapeutiska åtgärder.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studenternas delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera situationer som har anknytning till ämnesområdet. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen. PBL skapar en grund för aktivt livslångt lärande som är nödvändig för sjukgymnastik-området, där kunskapsutvecklingen sker i en snabb takt. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande.
Examination
Bedömningen sker fortlöpande under kursens gång och grundas på samtliga obligatoriska moment. Obligatoriska moment är seminarium, skriftliga inlämningsuppgifter samt fullgjorda diskussionsinlägg med granskning och kommentar på andra studenters uppgifter.

Tidpunkt för omexamination bedöms i varje enskilt fall, men kan endast ske då lärare finns tillgänglig

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen i fysioterapi alternativt fysioterapeutexamen om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete).
Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, och prefekt/proprefekt.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder
Physiotherapy - Clinical Evaluation and Measurement Methodology, 7,5 credits
 
Kursgivare är: IMH - Inst för medicin och hälsa
           
Dnr: LiU-2014-00349   Kurskod: 8FA220      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     TR1   Vård  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-24
Senast reviderad 2015-06-12