Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Ländryggsbesvär - undersökning och behandling, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1
Ämnesområde Fysioterapi - FYI
  Kurskod   8FA216
Mål
Kursen omfattar fördjupade kunskaper i undersökning och behandling av ländryggsbesvär. Utbildningen innebär en fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till grundnivå för fysioterapeuter och läkare.

LÄRANDEMÅL

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

- värdera aktuell forskning och dess betydelse för undersökning och behandling av ländryggsbesvär
- analysera konsekvenser av ländryggsbesvär utifrån komponenterna kroppsstruktur/-funktion, aktivitet och delaktighe.
- beskriva och värdera hur omgivnings- och personliga faktorer kan inverka vid ländryggsbesvär
- analysera och teoretiskt motivera tänkbara orsaker samt planera och teoretiskt motivera behandling vid funktionshinder i ländryggen
- tillämpa fördjupad differentialdiagnostisk analys
- analysera patientens resurser och ha ett förhållningssätt som bidrar till att patienten kan tillämpa en optimal strategi för att påverka och hantera ländryggsbesvären
- analysera konsekvenser av funktionshinder ur både individ- och samhällsperspektiv samt tillämpa dessa vid förebyggande åtgärder och hälsopromotion
- visa fördjupad förståelse för det komplexa samspelet mellan beteendevetenskapliga och naturvetenskapliga aspekter vid ländryggsbesvär, samt tillämpa dessa aspekter vid bedömning, behandling och utvärdering
Kursinnehåll
Med utgångspunkt från ländryggen innehåller kursen:

- anatomi/funktionell anatomi, patoanatomi och -fysiologi, biomekanik och epidemiologi
- teorier om smärta och motorisk kontroll
- teori och praktisk tillämpning av Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT)
- teori och praktisk tillämpning av Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)
- beteendevetenskapliga aspekter t.ex. motivation, coping, följsamhet, inlärning, rörelserädsla
- reella och fiktiva patientfall
- utvärderingsmetoder
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare
genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.
I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbetet i basgrupper, föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning, seminarier och fältstudier.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på samtliga obligatoriska moment. Obligatoriska moment är basgruppsarbete, fältstudier, inlämningsuppgifter och seminarier. Vid kursens slut sker skriftliga och/eller muntliga tentamina.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Fysioterapeutexamen 180 hp/kandidatexamen i fysioterapi eller läkarexamen eller motsvarande akademisk utbildning. Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, och prefekt/proprefekt.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Ländryggsbesvär - undersökning och behandling
Low Back Pain - Examination and Clinical Management, 7,5 credits
 
Kursgivare är: IMH - Inst för medicin och hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FA216      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     TR1   Medicin