Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Yrsel och balansrubbningar, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övrigt inom medicin - ME9
Ämnesområde Fysioterapi/Medicin
  Kurskod   8FA200
Mål
Kursen bedrivs på avancerad nivå och innefattar fördjupade kliniska och teoretiska kunskaper avseende yrsel och balansrubbningar. Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig ökad kompetens och ett utvecklat professionellt förhållningssätt i mötet med och vid behandling av patienter med yrsel och balansrubbningar.

Kursen är en valbar kurs i Fysioterapeutprogrammet 180 hp. Kursen kan även läsas som fristående kurs eller som en del inom Masterprogrammet i Arbetsterapi/ Folkhälsovetenskap/Fysioterapi/Logopedi/Medicinsk pedagogik/ Omvårdnadsvetenskap.

LÄRANDEMÅL

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
- förklara balanssystemets uppbyggnad, funktion och patofysiologi
- förklara och visa förståelse för hur olika biologiska och psykologiska faktorer kan påverka upplevelse av symtom samt förlopp och behandlingseffekter vid yrsel och balansrubbningar
Färdighet och förmåga:
- självständigt tillämpa fördjupade kunskaper om balanssystemet vid klinisk bedömning och behandling av patienter med yrsel och balansrubbningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- värdera aktuell forskning inom ämnesområdet
Kursinnehåll
- Balanssystemets anatomi, fysiologi och patofysiologi
- Postural kontroll
- Otoneurologiska undersökningsmetoder
- Klinisk bedömning och evidensbaserad behandling vid yrsel och balansrubbning av olika genes
- Biologiska och psykologiska faktorers påverkan på upplevelse av yrsel och balans
Undervisning/Arbetsformer
Inom Hälsouniversitetet utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Arbetsformerna stimulerar och stödjer studentens utveckling till professionell kompetens samt förbereder studenten för samarbete i yrkeslivet.

Kursen omfattar i huvudsak föreläsningar, praktisk färdighet, basgrupp, litteraturstudier, skriftliga inlämningsuppgifter och seminarier.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på ingående obligatoriska moment. Obligatoriska moment är basgrupper, skriftliga inlämningsuppgifter och seminarier.

Examination sker genom bedömning av skriftliga arbeten samt muntliga examinationer individuellt och i grupp vid slutseminarier.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen alternativt yrkesexamen med relevans för respektive huvudområde, t ex fysioterapeut, läkare eller motsvarande om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om minst 15 hp (kandidatuppsats eller motsvarande fördjupningsarbete). Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Undervisningsspråket är svenska.
 
Yrsel och balansrubbningar
Dizziness and Disequilibrium, 7,5 credits
 
Kursgivare är: IMH - Inst för medicin och hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FA200      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övrigt inom medicin - ME9          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     ME9   Medicin