Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Kvalitetsregister, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Hälso- och sjukvårdsutveckling- HS1
Ämnesområde Folkhälsovetenskap - FHA
  Kurskod   8FA194
Mål
INLEDNING

Kursen vänder sig till personer som vill använda kvalitetsregister vid förbättringsarbeten inom hälso-och sjukvården, med särskilt fokus på patientperspektivet. Kursen kan utgöra en ämnesspecifik kurs i en masterexamen inom arbetsterapi, folkhälsovetenskap eller omvårdnadsvetenskap.

LÄRANDEMÅL

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• Redogöra för olika typer av kvalitetsregister utifrån deras olika syften

Färdighet och förmåga
• Planera relevanta och adekvata analyser av registerdata utifrån ett förbättringsarbetes- och patientperspektiv.
• Välja lämpliga patientrapporterade mått utifrån ett kvalitetsregisters syfte.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Analysera användning av kvalitetsregister ur ett etiskt perspektiv.
• Relatera användning av kvalitetsregister till arbetet med att öka patientmedverkan och hälsoorientering inom hälso-och sjukvården.
Kursinnehåll
Det huvudsakliga innehållet i kursen:
• Uppbyggnad och validering av register, olika typer av register och deras olika syften, finansiering och förutsättningar.
• Användning av kvalitetsregisterdata för förbättringsarbete inom vården.
• Patientmedverkan inom kvalitetsregister, och särskilt användning av patientrapporterade mått.
• Översikt av möjliga analysmetoder
• Etiska perspektiv på registeranvändning


Undervisning/Arbetsformer
Inom Hälsouniversitetet utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Hälsouniversitetets utbildningar samverkar i integrationsmoment där interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Arbetsformer och integrationsmoment stimulerar och stödjer studentens utveckling till professionell och interprofessionell kompetens samt förbereder studenten för samarbete i kommande yrkesliv.

I denna kurs arbetar studenterna i basgrupp, seminarier och föreläsningar.
Examination
Kursen examineras genom individuell skriftlig hemtentamen.
Godkända obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Basgruppstillfällen och seminarier är obligatoriska moment.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen, alternativt yrkesexamen med relevans för det huvudområde som examen kommer att tas ut i, t ex arbetsterapeut, logoped, audionom, sjukgymnast, sjuksköterska, folkhälsovetare, läkare, beteendevetare, dietist, psykolog, socionom, tandläkare, om minst 180 hp/120 p inklusive självständigt examensarbete om minst 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete). Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t ex Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Kvalitetsregister
Quality Registers
 
Kursgivare är: IMH - Inst för medicin och hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FA194      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälso- och sjukvårdsutveckling- HS1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     HS1   Vård