Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Kontaktsjuksköterska i cancervård, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Omvårdnadsvetenskap - OM1
Ämnesområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
  Kurskod   8FA192
Mål
INLEDNING

Kursen bedrivs på avancerad nivå och är riktad till kliniskt verksamma sjuksköterskor. Kursen syftar till att den studerande ska tillägna sig fördjupade kunskaper för att, i alla faser av sjukdomen, kunna möta
omvårdnads-, rehabiliterings- och informationsbehov hos patienter med cancer och deras närstående.

LÄRANDEMÅL

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

– identifiera kontaktsjuksköterskans roll i teamet med patient, närstående och andra vårdgivare
– redogöra för olika faser och åtgärder i cancerrehabilitering

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

– förklara cancerprocessen för patienter och närstående
– utifrån patientens behov förmedla kontakt med ny kontaktsjuksköterska på annan enhet och med andra professioner
– utarbeta en rehabiliteringsplan i samråd med patienten och med beaktande av samhällets stödfunktioner

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

– värdera utveckling och forskning inom området
– etiskt värdera ställningstaganden och konsekvenser vid olika former av rådgivning och åtgärder för individen och dennes närstående
– analysera och reflektera över betydelsen och värdet av att patienten är delaktig i sin behandling och vård

Kursinnehåll
– Kontaktsjuksköterskans roll och arbetsbeskrivning
– Kommunikation och det professionella samtalet
– Vårdplan och teamarbete
– Cancerrehabilitering och socialt stöd
– Närståendestöd ur vuxen- och barnperspektiv
– Palliativ vård
– Etiskt förhållningssätt
– Evidensbaserad vård och ett vetenskapligt förhållningssätt

Undervisning/Arbetsformer
Inom Hälsouniversitetet utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Arbetsformer och integrationsmoment stimulerar och stödjer studentens utveckling till professionell och interprofessionell kompetens samt förbereder studenten för samarbete i kommande yrkesliv.
I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbete i basgrupp, föreläsningar, studieuppgifter och seminarier.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på samtliga ingående moment. Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen.
Obligatoriska moment är: basgrupp, studieuppgifter och seminarier. Examination sker muntligen i seminarier och skriftligen genom fördjupningsuppgift.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs sjuksköterskeexamen, omfattande minst 120 hp eller motsvarande. Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A..
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna och prefekt/proprefekt.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
Undervisningsspråket är svenska.
 
Kontaktsjuksköterska i cancervård
Contact Nurse in Cancer Care, 7,5 credits
 
Kursgivare är: IMH - Inst för medicin och hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FA192      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Omvårdnadsvetenskap - OM1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     OM1   Vård