Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Amning - föräldrastöd i samband med amning, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Omvårdnadsvetenskap - OM1
Ämnesområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
  Kurskod   8FA191
Mål
INLEDNING

Kursen vänder sig till studerande och yrkesverksamma som möter föräldrar i behov av stöd för att initiera eller vidmakthålla amning. Kursen kan utgöra en påbyggnad på en specialistsjuksköterske- eller barnmorskeutbildning.

LÄRANDEMÅL

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- Analysera och värdera faktorer som främjar och försvårar amning på individ-, grupp- och samhällsnivå,
- Identifiera och analysera betydelsen av vårdkedjans aktörer vad gäller amningsstöd,
- Analysera och diskutera amningsfysiologi, endokrinologi, immunologi samt bröstmjölkens sammansättning och egenskaper.

Färdighet och förmåga
- Observera och bedöma en amningssituation ur ett helhetsperspektiv
- Ge föräldrar individanpassat, adekvat och evidensbaserat stöd.
- Stärka tilltron till egna resurser och förmåga i samband med amning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Värdera och problematisera amning och dess betydelse för barn i olika kulturer
- Värdera amningens betydelse fysiologiskt, sjukdomsförebyggande och socialt
- Värdera betydelsen av exponering för tobak, alkohol, droger, läkemedel och miljögifter i samband med bröstmjölksuppfödning.
- Analysera och värdera vetenskaplig forskning inom området,
- Professionellt möta föräldrar med amningsproblem och föräldrar som valt annan uppfödning
Kursinnehåll
Modeller och teorier om konsten att ge stöd
Bröstens anatomi och amningens fysiologi
Bröstmjölkens sammansättning.
Internationella rekommendationer för amning och tillvänjning till annan kost
Barnets sugbeteende och övergång till annan kost
Rutiner och sömnmönster relaterat till amning
Amning vid sjukdom hos mamman och amningsrelaterade hälsoproblem
Amning vid flerbörd, prematuritet eller sjuka barn
Historiska och kulturella aspekter på amning
Läkemedel, tobak, alkohol, miljögifter och smittämnen vid amning

Undervisning/Arbetsformer
Inom Hälsouniversitetet utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen.
Undervisningsformer i denna kurs är basgrupp, föreläsningar och seminarier
Examination
Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av individuella prestationer. Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är aktivt deltagande i basgrupp och seminarier. Kursen examineras med en skriftlig fördjupningsuppgift och muntlig redovisning.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen eller motsvarande yrkesexamen omfattande minst 120p/180hp inom hälso- och sjukvårdsområdet eller motsvarande.
Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Amning - föräldrastöd i samband med amning
Breastfeeding - Support for Parents during Breastfeeding, 7,5 credits
 
Kursgivare är: IMH - Inst för medicin och hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FA191      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Omvårdnadsvetenskap - OM1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     OM1   Vård