Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Lärande och undervisning i hälso- och sjukvårdsutbildningar, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PE1
Ämnesområde Medicinsk pedagogik - MPY
  Kurskod   8FA188
Mål
INLEDNING

Kursen behandlar pedagogiska processer som ligger till grund för formandet av professionell identitet och för professionsutövning inom hälso- och sjukvården. Kursen vänder sig framför allt till lärare och handledare verksamma inom hälso- och sjukvårdens professionsutbildningar och verksamhetsförlagd utbildning. Kursen kan ingå som en del i en master examen i medicinsk pedagogik.

LÄRANDEMÅL
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- Karaktärisera och jämföra olika teoretiska perspektiv på lärande och dess implikationer för lärande inom hälso- och sjukvården

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- Identifiera och problematisera förutsättningar och pedagogiska metoder för utveckling av praktiska färdigheter i hälso- och sjukvården

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- Identifiera och problematisera pedagogiska arbetsmetoder inom problembaserat lärande
- Identifiera konsekvenser av bedömning och examination för studenters lärande
Kursinnehåll
- Teorier om lärande
- Handledningsmodeller och reflektionsmodeller
- Studentcentrerat lärande, särskilt PBL
- Interprofessionellt lärande
- Examination och bedömning
- Lärarrollen i studentcentrerad utbildning


Undervisning/Arbetsformer
Inom Hälsouniversitetet utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Hälsouniversitetets utbildningar samverkar i integrationsmoment där interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Arbetsformer och integrationsmoment stimulerar och stödjer studentens utveckling till professionell och interprofessionell kompetens samt förbereder studenten för samarbete i kommande yrkesliv.
I undervisningen i denna kurs förekommer arbetsformer såsom föreläsningar, seminarier och arbete i basgrupp. Den personliga och professionella utvecklingen dokumenteras i den individuella portfolion.
Examination
Kursen examineras genom seminarier och individuella skriftliga inlämningsuppgifter

Obligatoriska moment i denna kurs är basgruppsarbete, inlämningsuppgifter och seminarier

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller alternativt yrkesexamen med relevans för det huvudområde som examen kommer att tas ut i, t.ex. arbetsterapeut, logoped, audionom, sjukgymnast, sjuksköterska, folkhälsovetare, läkare, beteendevetare, dietist, psykolog, socionom, tandläkare, om minst 180 hp/120 p inklusive självständigt examensarbete om minst 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete). Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursutvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag till återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället
 
Lärande och undervisning i hälso- och sjukvårdsutbildningar
Learning and Teaching in Health Care Educations, 7,5 credits
 
Kursgivare är: IMH - Institutionen för medicin och hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FA188      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     PE1   Samhällsvetenskap