Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Implementering, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga tvärvetenskapliga studier
Ämnesområde Hälso- och sjukvårdsutveckling- HS1
  Kurskod   8FA187
Mål
INLEDNING

Kursen är lämplig för personer som arbetar med verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården, och kan utgöra en del i en magister/master-examen. Centralt i kursen är teorier, modeller och empirisk kunskap kring implementering av olika slags innovationer som syftar till förbättrad kvalitet i hälso- och sjukvården.

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- förstå och förklara begrepp, teorier och modeller inom implementeringsområdet
- reflektera kring implementering i ett lärandeperspektiv

Färdighet och förmåga
- analysera implementeringsprocesser i hälso- och sjukvården utifrån olika förklaringsfaktorer samt teorier och modeller inom implementeringsområdet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- föreslå och värdera strategier för framgångsrik implementering av innovationer
Kursinnehåll
Det huvudsakliga innehållet i kursen:
• forskningstraditioner och inriktningar inom implementeringsforskning
• teorier och modeller inom implementering inriktad mot hälso- och sjukvården
• förklaringsfaktorer av betydelse för implementeringsprocesser inom hälso- och sjukvården
• implementering av innovationer av olika slag (t.ex. riktlinjer, medicinsk teknologi, evidensbaserade metoder, arbetssätt, interventioner) inom hälso- och sjukvården
Undervisning/Arbetsformer
Inom Hälsouniversitetet utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.
I undervisningen på denna kurs förekommer olika arbetsformer såsom föreläsningar, seminarier och arbete i basgrupp.
Examination
Kursen examineras med individuell skriftlig hemtentamen.
Deltagande i basgruppsarbete och seminarier är en förutsättning för godkänt på kursen

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller alternativt yrkesexamen med relevans för kunskapsområdet, t ex arbetsterapeut, folkhälsovetare, logoped, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska, beteendevetare, dietist, kurator, psykolog, socionom, tandläkare, om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om 15 hp (c-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete).
Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Implementering
Implementation, 7,5 credits
 
Kursgivare är: IMH-Institutionen för Medicin och Hälsa
           
Dnr: LiU-2013-00913   Kurskod: 8FA187      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga tvärvetenskapliga studier          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X       Vård  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2013-06-06