Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Organisera och leda för hälsa i arbetsliv och välfärdssystem, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga tvärvetenskapliga studier
Ämnesområde
  Kurskod   8FA186
Mål
INLEDNING

Kursen bedrivs på avancerad nivå och vänder sig till personer som vill fördjupa sina kunskaper om teorier, modeller och empirisk kunskap kring hälsa i arbetslivet, sjukskrivning, rehabilitering och återgång i arbete och utgör en generell kurs för studenter som ämnar ta en masterexamen. Kursen kan utgöra en av kurserna i en masterexamen och finns även som valbar programkurs i masterprogrammet i Arbetsterapi/Folkhälsovetenskap/Logopedi/Medicinsk pedagogik/Omvårdnads- vetenskap/Sjukgymnastik.

LÄRANDEMÅL

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- identifiera vilka aktörer som är delaktiga i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser, samt förklara hur och när de kan bli involverade i dessa
- redogöra för relevant lagstiftning inom arbetsmiljö- och socialförsäkringsområdet
- identifiera bestämningsfaktorer för arbetsförmåga och anställningsbarhet, i relation till kön, etnicitet och socioekonomisk position

Färdighet och förmåga
- analysera hur arbetslivets ledning, organisation och arbetsvillkor sammanhänger med chefers och övriga anställdas hälsa och arbetsförmåga
- förklara hur individers arbetsförmåga kan påverka deras möjligheter till deltagande i arbetslivet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- reflektera kring hälsa och sjukdom i arbetsliv och välfärdssystem ur ett etiskt perspektiv.
Kursinnehåll
Det huvudsakliga innehållet i kursen:
- Arbetsorganisation och ledarskap – vad som karakteriserar en hälsofrämjande arbetsplats
- arbetsförhållandens påverkan på hälsa och arbetsförmåga
- från diagnos till arbetsförmåga och anställningsbarhet ur teoretiska och empiriska perspektiv
- det svenska socialförsäkringssystemets uppbyggnad och funktionssätt vid sjukdom och arbetslivsinriktad rehabilitering, i jämförelse med motsvarande system i andra länder.
Undervisning/Arbetsformer
Inom Hälsouniversitetet utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.
Undervisningsformerna i denna kurs är basgrupp, föreläsningar och seminarier.
Examination
Basgruppstillfällen och seminarier är obligatoriska moment.
Kursen examineras individuellt genom skriftlig hemtentamen och muntlig redovisning.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidat-, eller yrkesexamen med relevans för kunskapsområdet t.ex. arbetsterapeut, folkhälsovetare, logoped, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska, beteendevetare, biomedicinsk analytiker, dietist, kurator, psykolog, socionom, tandläkare om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete). Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Organisera och leda för hälsa i arbetsliv och välfärdssystem
Organizing/Leading for Health in Work Life and Social Insurance, 7,5 credits
 
Kursgivare är: IMH - Institutionen för medicin och hälsa
           
Dnr: LiU-2013-00913   Kurskod: 8FA186      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga tvärvetenskapliga studier          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X       Samhällsvetenskap  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2013-09-09