Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande miljö, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Folkhälsovetenskap - FH1
Ämnesområde Folkhälsovetenskap - FH1
  Kurskod   8FA185
Mål
INLEDNING

Kursen bedrivs på avancerad nivå och syftar till att studenten ska bearbeta innebörden av vad hälsofrämjande hälso- och sjukvård innebär, det vill säga vad som karakteriserar en hälsofrämjande miljö och ett hälsofrämjande förhållningssätt i mötet mellan människor. Kursen kan ingå som en kurs i en masterexamen.

LÄRANDEMÅL

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
kunskap och förståelse
- analysera begreppen hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande och relatera dem till varandra.

färdighet och förmåga
- syntetisera kunskap om metoder och strategier gällande hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande miljöer.

värderingsförmåga och förhållningssätt
- reflektera över vad ett hälsofrämjande förhållningssätt betyder för hälso-och sjukvården som organisation, för olika professioner och för patienter
- värdera betydelsen av hälsofrämjande miljö inom hälso-och sjukvården.
Kursinnehåll
- centrala begrepp inom området hälsopromotion
- hälsofrämjande miljö – såsom vårdmiljö och rehabiliteringsmiljö
- hälsofrämjande förhållningssätt i möte mellan människor
- hur ett hälsofrämjande förhållningssätt kan påverka kroppens biologiska skyddssystem
Undervisning/Arbetsformer
Inom Hälsouniversitetet utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.
Examination
Examination sker genom individuell skriftlig hemtentamen. Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. De obligatoriska momenten är basgruppsarbete och seminarier.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen alternativt yrkesexamen med relevans för kunskapsområdet t ex arbetsterapeut, folkhälsovetare, logoped, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska, beteendevetare, biomedicinsk analytiker, dietist, kurator, psykolog, socionom, tandläkare om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om 15 hp (c-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete).
Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande miljö
Health Promotion within Healthcare; Perspectives and Health Care Environment, 7,5 credits
 
Kursgivare är: IMH-Institutionen för Medicin och Hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FA185      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Folkhälsovetenskap - FH1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     FH1   Vård