Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga tvärvetenskapliga studier - TV9
Ämnesområde
  Kurskod   8FA184
Mål
INLEDNING

Kursen är fristående på avancerad nivå och kan ingå som generell kurs i masterexamen i arbetsterapi, folkhälsovetenskap, logopedi, medicinsk pedagogik, omvårdnadsvetenskap och sjukgymnastik.

LÄRANDEMÅL
Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna:…

Kunskap och förståelse
• Förklara begrepp och faktorer som har betydelse för utvärdering av hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga
• -Värdera studiedesign, mätmetoder och utfallsmått för hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga

Färdighet och förmåga
• -Utarbeta frågeformulär avseende hälsa, livskvalitet och/eller funktionsförmåga
• -Använda modeller för klassifikation i relation till hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• -Värdera forskningsresultat avseende generaliserbarhet, etik och nytta i relation till användning i hälso- & sjukvård, omsorg och samhälle
Kursinnehåll
• Begrepp och teoretiska modeller avseende hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga
• Studiedesign
• Mätteori och mätmetod
• Olika typer av utfallsmått och -data avseende hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som används inom hälso- & sjukvård, omsorg, samhälle, forskning t ex självrapporterade, observerade, registerdata
• Enkätkonstruktion
• Hälsoekonomi
Undervisning/Arbetsformer
Hälsouniversitetets utbildningar har en pedagogisk profil där det studentcentrerade, problembaserade lärandet står i centrum. Det innebär att studenterna ges eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verksamhetsanknutna situationer dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman och teoretiska och praktiska moment varvas under hela utbildningen. Hälsouniversitetets utbildningar samverkar i integrationsmoment där interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär om och med varandra. Den pedagogiska profilen och integrationsmomenten stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell och interprofessionell kompetens och förbereder studenten för ett väl fungerande samarbete i kommande yrkesliv.

I undervisningen på denna kurs utnyttjas föreläsningar, seminarier, basgruppsarbete och gruppuppgifter.
Den personliga och professionella utvecklingen dokumenteras i den individuella portfolion.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på samtliga obligatoriska moment.
Obligatoriska moment är basgruppsarbete och seminarier.

Kursen examineras med en individuell skriftlig hemtentamen.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen alternativt yrkesexamen, med relevans för kunskapsområdet t ex arbetsterapeut, folkhälsovetare, logoped, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska, beteendevetare, dietist, kurator, psykolog, socionom, tandläkare om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om 15 hp (c-uppsats eller motsvarnade fördjupningsarbete).
Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått
Health, Quality of Life and Functional Ability - To Use as Outcome, 7,5 credits
 
Kursgivare är: IMH-Institutionen för Medicin och Hälsa
           
Dnr: LiU-2012-00614   Kurskod: 8FA184      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga tvärvetenskapliga studier - TV9          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     TV9   Samhällsvetenskap  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2012-11-23