Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
ICF, Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, och dess tillämpning, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1
Ämnesområde Logopedi - LDA
  Kurskod   8FA183
Mål
INLEDNING
Kursen vänder sig till arbetsterapeuter eller andra professioner inom hälso- och sjukvård. Kursen innefattar forskning och tillämpning av ICF i dagens hälso- och sjukvård samt omsorgsverksamhet både nationellt och internationellt.

LÄRANDEMÅL
Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna

Kunskap och förståelse
Redogöra för den historiska framväxten av ICF
Förklara och analysera ICF:s teoretiska grund och struktur
Bedöma olika forskningsmetoders värde vid forskning baserad på ICF

Färdighet och förmåga
Värdera ICF:s roll i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård samt omsorgsverksamhet
Föreslå tillämpningar av ICF i olika kontext som hälso- och sjukvård samt omsorgsverksamhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Bedöma ICF:s värde ur ett omvärldsperspektiv
Visa medvetenhet om etiska aspekter is samband med tillämpning av ICF i olika kontext
Ha medvetenhet om sambandet klassificering på gruppnivå och en individs egen upplevelse av sitt hälsotillstånd
Kursinnehåll
Historisk framväxt av ICF
ICF:s uppbyggnad och struktur
Aktuell forskning inom ICF
Aktuella utvecklingstrender i praxis inom ICF
ICF:s tillämpning vid vård och omsorgsdokumentation
Etiska aspekter vid tillämpning av ICF
ICF:s tillämpning på individ och makronivå
ICF:s tillämpning inom olika hälso- och sjukvårdsarenor samt inom omsorgsverksamheten
Undervisning/Arbetsformer
Hälsouniversitetets utbildningar har en pedagogisk profil där det studentcentrerade, problembaserade lärandet står i centrum. Det innebär att studenterna ges eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verksamhetsanknutna situationer dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman och teoretiska och praktiska moment varvas under hela utbildningen. Hälsouniversitetets utbildningar samverkar i integrationsmoment där interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär om och med varandra. Den pedagogiska profilen och integrationsmomenten stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell och interprofessionell kompetens och förbereder studenten för ett väl fungerande samarbete i kommande yrkesliv.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundar sig på kursens obligatoriska moment vilka är seminarier, skriftliga dokumentationer samt slutexamination.
Slutexamination av kursen sker individuellt och är skriftlig

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen/yrkesexamen inom arbetsterapi om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete). Alternativa examen inom angränsande områden, tex sjukgymnastik eller omvårdnad.
Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig och vid behov till kvalitetskommittén om det rör generell utveckling och förbättring.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
ICF, Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, och dess tillämpning
ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health, and it´s Implementation, 7.5 credits
 
Kursgivare är: ISV - Inst för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr:   Kurskod: 8FA183      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     TR1   Vård