Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Diabetes och diabetesvård I, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Medicin - ME1
Ämnesområde Medicin - MCA
  Kurskod   8FA180
Mål
INLEDNING

Kursen är en del av två i utbildningen för sjuksköterskor i diabetes. Kursen fokuserar studentens handlingsberedskap för att kunna bedöma, planera, genomföra och utvärdera åtgärder i samband med vård av personer med diabetes. Kursen vänder sig till mastersstudenter och personer som i sitt yrke arbetar med patienter med diabetes både Typ I och II.

LÄRANDEMÅL

Kunskap och förståelse
Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna:
o Förklara och beskriva prognos, prevalens, etiologi, epidemiologi vid diabetes mellitus
o Diagnostisera olika former av diabetes mellitus och redogöra för den farmakologiska behandlingen av diabetessjukdom

Färdighet och förmåga
Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna:
o Visa fördjupade kunskaper om diabetessjukdomarna och diabetesrelaterade sjukdomar, deras uppkomstmekanismer, fysiologi och patofysiologi
o Planera medicinsk omvårdnad för personer med diabetes
o Identifiera komplikationsrisker hos diabetespatienter
o Analysera diabetessjukdomens patofysiologi (medicinska orsaker och symtom)
o Initiera och föreslå dosering av perorala diabetesläkemedel
o Initiera och föreslå dosering av insulin och justeringar av insulin

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna:
o Stödja patientens egenvård och delaktighet i behandlingen
o Ge stöd till patientens närstående
o Reflektera över det egna lärandet och tillämpa ett professionellt och ett interprofessionellt förhållningssätt .
Kursinnehåll
Kursen innehåller huvudsakligen:
• Diabetessjukdomens etiologi, epidemiologi och patofysiologi
• Diagnos av diabetes mellitus
• Komplikationer vid diabetes mellitus
• Medicinsk vård för personer med diabetes mellitus
• Farmakologi vid diabetes mellitus
• Egenvård vid diabetes mellitus
• Reflektion över professionell yrkesroll i arbetet med personer med diabetes .
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera situationer som har anknytning till ämnesområdet. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen. PBL skapar en grund för aktivt livslångt lärande som är nödvändig för diabetesområdet, där kunskapsutvecklingen sker i en snabb takt. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighets-/verksamhetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.
Examination
Obligatoriska moment är basgruppsarbete, seminarier och examination.

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och basgrupp samt skriftlig och muntlig individuell tentamen.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen inom vård eller omsorg om minst 180hp. Om kandidatexamen saknas krävs kunskaper inom vetenskaplig metod motsvarande 15 hp (ALF I och ALF II dvs B och C –nivå eller 15 hp på C nivå). För samtliga sökande krävs dessutom minst 12 månaders yrkeserfarenhet inom för utbildningen relevant område. Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A..
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Diabetes och diabetesvård I
Diabetes and Diabetes Care I, 7,5 credits
 
Kursgivare är: ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr:   Kurskod: 8FA180      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medicin - ME1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Avancerad   A1X     ME1   Medicin