Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Fördjupningskurs för specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Omvårdnadsvetenskap - OM1
Ämnesområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
  Kurskod   8FA178
Mål
INLEDNING
Kursen bygger på den specialistutbildade anestesisjuksköterskans kunskaper och kompetens. I utbildningen fokuseras anestesiologisk omvårdnad, problemlösning, handläggning av svårt sjuk patient och komplexa anestesiologiska och kirurgiska situationer. Kursen kan ingå i en masterexamen.
.
LÄRANDEMÅL
Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna:

Kunskap och förståelse
• analysera patofysiologiska tillstånd vilka påverkar anestesiologisk handläggning.
• visa fördjupad kunskap inom farmakologi anpassad till anestesisjukvård
• visa fördjupad kunskap inom anestesiologisk subspecialisering.
• ur ett åldersperspektiv visa fördjupad kunskap i den komplicerade anestesiologiska situationen.
• identifiera och värdera olika handlingsalternativ för att förhindra att komplikationer uppstår.
• syntetisera kunskap vid bedömning, planering, genomförande och utvärdering av omvårdnad i den komplicerade anestesiologiska situationen.

Färdighet och förmåga
• tillämpa kunskap som befrämjar patient, närstående och medarbetares välbefinnande och miljö i den komplicerade anestesiologiska situationen.
• bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens perioperativa vårdbehov och förebygga komplikationer i komplexa situationer.
• identifiera och genomföra utvecklings- och/eller förbättringsarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa fördjupad förmåga att tillsammans med andra yrkesgrupper, patient och närstående bedöma åtgärder utifrån ett holistiskt synsätt
• värdera kunskap för att välja adekvata handlingsalternativ, prioritera och riskbedöma i det perioperativa omhändertagandet.
• värdera och beskriva hur aktuell forskning kan implementeras i kliniskt arbete.
• reflektera över aspekter gällande etnicitet, kultur, ålder och könets eventuella påverkan på den anestesiologiska situationen.
Kursinnehåll
Respirationsfysiologi, ventilation och hantering av luftvägsproblem
Cirkulationsfysiologi
Monitorering av hemodynamiska och respiratoriska parametrar
Perioperativ volymoptimering
Anestesi av den äldre patienten
Neonatologi, barnanestesi samt barn HLR
Anestesiologisk farmakologi och anestesimetoder
Anestesi vid särskilda omständigheter: olika patofysiologiska tillstånd, graviditet, grav övervikt, neurokirurgi, brännskada, multitrauma och organdonation
Anestesiologisk vårdtyngdsmätning
Interprofessionellt förhållningssätt/teamarbete
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera situationer som har anknytning till ämnesområdet. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen. PBL skapar en grund för aktivt livslångt lärande som är nödvändig för anestesisjuksköterskans profession, där kunskapsutvecklingen sker i en snabb takt. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighets-/verksamhetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.

Under denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbete i basgrupp, simuleringsövning, föreläsning, seminarium och studieuppgifter.
Examination
Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är basgruppsarbete, seminarier och studieuppgifter

Examination utgår från kursens lärandemål. Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av individuella prestationer. Vid kursens slut sker en individuell skriftlig och muntlig examination.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Av socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska med inriktning mot allmän hälso- och sjukvård omfattande 180 högskolepoäng eller motsvarande d.v.s. grundutbildning till sjuksköterska med kandidatexamen. Utöver detta krävs godkänd specialistutbildning med inriktning anestesi med minst tre års yrkeserfarenhet motsvarande heltid av anestesisjukvård. Om kandidatexamen saknas krävs kunskaper inom vetenskaplig metod motsvarande 15 högskolepoäng
Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Fördjupningskurs för specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård
Postgraduate Course in Anesthesia for Nurse Anesthetists, 15 credits
 
Kursgivare är: IMH - Inst för medicin och hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FA178      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Omvårdnadsvetenskap - OM1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  Avancerad     OM1   Medicin