Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Bedömning och analys av talavvikelser, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1
Ämnesområde Logopedi - LDA
  Kurskod   8FA177
Mål
INLEDNING
Kursen behandlar olika metoder att bedöma och analysera artikulations- och klangavvikelser samt planering och utvärdering av behandlingsinsatser och ges som fristående kurs med inriktning logopedi.

Kunskap och förståelse
Efter avslutat kurs skall den studerande:
• kunna förstå och förklara aktuella teorier om talstörningar hos barn och vuxna och hur dessa bedöms och analyseras
• kunna identifiera och förklara genusaspekter i forskning relaterade till etiologi, bedömning och
behandling av talstörningar
• bedöma komplexiteten i talproduktionsprocessen, såväl språkligt som motoriskt och akustiskt

Färdighet och förmåga
Efter kursen skall den studerande kunna:
• Utföra relevanta logopediska undersökningar i diagnostiseringen av oralmotoriska och artikulatoriska avvikelser
• utifrån genomförd analys kunna planera intervention samt utvärdera genomförd intervention

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter kursen skall den studerande:
- ha förvärvat kännedom om könsaspekter på talfunktion samt genusrelaterade problem
- kritiskt granska vetenskapliga artiklar som berör frågeställningar inom ämnesområdet
Kursinnehåll
I kursen ingår följande delar:
• Orsaksteorier och förklaringsmodeller för olika typer av talstörningar
• Forskning om bedömning och analys av talstörningar samt hur nya rön implementeras i klinisk vardag
• Undersökningsmetoder samt analysverktyg tillämpliga vid olika typer av talstörning
• Behandlingsplanering vid olika typer av talstörningar
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom föreläsningar, gruppövningar, laborativa moment, litteraturstudier och seminarier. Arbetsformerna grundar sig på ett studentcentrerat lärande.
Examination
För godkännande av kursen som helhet krävs närvaro på föreläsningar, aktivt deltagande i grupparbeten och seminarier samt godkänd examination.

Examination sker dels genom en individuell uppsats, dels genom aktivt deltagande i uppsatsseminarium.

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Minst 180 hp godkända på logopedprogrammet eller Kandidatexamen i logopedi alternativt logopedexamen om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete). Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta vaiabler för analys och diskussion.
 
Bedömning och analys av talavvikelser
Assessment and Analysis of Deviant Speech
 
Kursgivare är: IKE - Inst för klinisk och experimentell medicin
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA177      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     TR1   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2012-01-20