Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Organisera och leda för hälsa i arbetsliv och välfärdssystem, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga tvärvetenskapliga studier - TV9
Ämnesområde
  Kurskod   8FA176
Mål
INLEDNING

Kursen vänder sig till personer som vill fördjupa sina kunskaper om teorier, modeller och empirisk kunskap kring hälsa i arbetslivet, sjukskrivning, rehabilitering och återgång i arbete och utgör en generell kurs för studenter som ämnar ta en masterexamen.

LÄRANDEMÅL
Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna

- Analysera hur arbetslivets ledning, organisation och arbetsvillkor sammanhänger med chefers och övriga anställdas hälsa
- Analysera bestämningsfaktorer för arbetsförmåga och anställningsbarhet, och hur de relaterar till sjukdom och hälsa, samt till skillnader avseende kön, etnicitet och socioekonomisk position
- Analysera betydelsen av arbetsförmåga för individers deltagande i arbetslivet och för arbetslivets produktivitet
- Kritiskt granska hur medicinska bedömningar av arbetsförmåga förhåller sig till arbetslivets krav
- Identifiera vilka aktörer (exempelvis myndigheter, samt offentliga och privata organisationer) som är delaktiga i sjukskrivning och arbetslivsinriktad rehabilitering, samt hur och när de kan delta i processen
Kursinnehåll
Det huvudsakliga innehållet i kursen:

- Arbetsorganisation och ledarskap – vad som karakteriserar en hälsofrämjande arbetsplats
- Arbetsförhållandens påverkan på hälsa och arbetsförmåga
- Det svenska socialförsäkringssystemets uppbyggnad och funktionssätt vid sjukdom och arbetslivsinriktad rehabilitering
- Från diagnos till arbetsförmåga och anställningsbarhet ur teoretiskt och empiriskt perspektiv

Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera situationer som har anknytning till ämnesområdet. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen. PBL skapar en grund för aktivt livslångt lärande som är nödvändig för hälso- och rehabiliteringsområdet, där kunskapsutvecklingen sker i en snabb takt. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighets-/verksamhetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.

Undervisningsformerna i denna kurs består av basgruppsarbete, föreläsningar och seminarier. Den personliga och professionella utvecklingen dokumenteras i den individuella portfolion.
Examination
Kursen examineras genom muntlig och skriftlig tentamen.
Deltagande i basgruppsarbete och seminarier (obligatoriska moment) är en förutsättning för godkänt på kursen.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen alternativt yrkesexamen med relevans för kunskapsområdet t.ex. arbetsterapeut, folkhälsovetare logoped, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska, beteendevetare, biomedicinsk analytiker, dietist, kurator, psykolog, socionom, tandläkare om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete). Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Organisera och leda för hälsa i arbetsliv och välfärdssystem
Organizing/Leading for Health in Work Life and Social Insurance
 
Kursgivare är: IMH - Inst för medicin och hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FA176      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga tvärvetenskapliga studier - TV9          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     TV9   Samhällsvetenskap