Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Aktivitetsperspektiv på hälsa och rehabilitering, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1
Ämnesområde Arbetsterapi - ATA
  Kurskod   8FA175
Mål
INLEDNING

Kursen vänder sig till arbetsterapeuter som vill fördjupa sina kunskaper om vad ett aktivitetsperspektiv innebär för/tillför synen på hälsa och rehabilitering.

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig fördjupade kunskaper om vad ett aktivitetsperspektiv innebär för hälsa och rehabilitering för att utveckla handlingsberedskapen i yrkesutövandet samt för att inom området kunna initiera och delta i forsknings- och utvecklingsarbete.

LÄRANDEMÅL
Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna

- Redogöra för och värdera bakgrunden till och utvecklingen av ett
aktivitetsperspektiv inom arbetsterapi
- Problematisera och analysera begreppet aktivitet i relation till andra väsentliga begrepp inom arbetsterapi
- Tillämpa och värdera ett aktivitetsperspektiv på individ, grupp och samhällsnivå inom hälso- och sjukvården
- Identifiera och kritiskt granska vetenskapliga studier som relaterar till ett aktivitetsperspektiv.
Kursinnehåll
- Historisk bakgrund till och framväxt av aktivitetsvetenskap
- Centrala begrepp inom området
- Begreppet aktivitet ur ett individ, grupp och samhällsperspektiv
- Evidens för ett aktivitetsperspektiv inom hälsa och rehabilitering
- Aktuell forskning relaterat till ett aktivitetsperspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera situationer som har anknytning till ämnesområdet. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen. PBL skapar en grund för aktivt livslångt lärande som är nödvändig för arbetsterapi området, där kunskapsutvecklingen sker i en snabb takt. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighets-/verksamhetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.
Examination
Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av obligatoriska moment som seminarier och studieuppgifter. Godkänd prestation i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt i kursen.

Slutexamination för kursen sker individuellt och är skriftlig.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen alternativt yrkesexamen med relevans för arbetsterapi, t ex arbetsterapeut, om minst 180 hp inklusive C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete. Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t ex Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Aktivitetsperspektiv på hälsa och rehabilitering
An Occupational Perspective on Health and Rehabilitation, 7,5 credits
 
Kursgivare är: ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr:   Kurskod: 8FA175      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     TR1   Medicin