Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Fysiologi, patofysiologi och klinisk farmakologi inom kirurgisk vård, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Omvårdnadsvetenskap - OM1
Ämnesområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
  Kurskod   8FA174
Mål
INLEDNING

Kursen bygger på den specialistutbildade sjuksköterskans kunskaper och kompetens.

Kursen innehåller 6,5hp medicinsk vetenskap och 1hp omvårdnad.

LÄRANDEMÅL

Efter fullgjord kurs ska studenten, inom sitt ansvarsområde i samarbete med vårdteamet kunna:

Kunskap och förståelse
• Visa fördjupad förståelse för normal fysiologi och patofysiologi vid såväl akuta som långvariga tillstånd inom kirurgisk vård
• Tillämpa fördjupad kunskap om farmakologisk behandling i kirurgisk vård
• Bedöma och värdera en patients farmakologiska behandling, läkemedelsbiverkningar och interaktioner och dess betydelse för den kirurgiska behandlingen och vården
• Redogöra för aktuell forskning inom området

Färdighet och förmåga
• Självständigt kunna planera och genomföra de bedömningar och undersökningar som är relevanta för en patient inför kirurgisk vård och behandling
• Kritiskt värdera och ansvara för patienters sedering och smärtlindring inför och efter behandling inom kirurgi
• Bedöma behov av åtgärder vid förändringar av patientens tillstånd
• Bedöma, planera och utvärdera patientens pre-, peri- och postoperativa vårdbehov samt förebygga komplikationer
• Ansvara för att vård och behandling genomförs i överensstämmelse med författningar och riktlinjer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Visa förmåga att med helhetssyn på patienten göra åtgärdsbedömningar tillsammans med andra yrkesgrupper i det kirurgiska teamet, patient och närstående
• Värdera kunskap för att välja adekvata handlingsalternativ inför och efter kirurgisk behandling Visa förmåga att reflektera över hur värderingar gällande etnicitet, kultur, ålder och kön kan påverka hur hälso- och sjukvårdspersonal agerar och bemöter individer.
Kursinnehåll
• Vätskebalans och nutrition
• Farmakologi
• Bedömning av patienters symtom och objektiva tecken vid kirurgisk vård
• Smärtlindring, sedering och sårläkning
• Betydelsen av sociokulturell tillhörighet
• Kommunikation
• Relevanta riktlinjer och författningar i relation till ansvarsområdet
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera situationer som har anknytning till ämnesområdet. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen. PBL skapar en grund för aktivt livslångt lärande som är nödvändig för det kirurgiska vårdområdet, där kunskapsutvecklingen sker i en snabb takt. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighets-/verksamhetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.
I denna kurs utnyttjas undervisningsformerna: basgruppsarbete, seminarium och föreläsning.
Examination
Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är aktivt deltagande i basgruppsarbete och seminarier.

Examinationen utgår från kursens lärandemål.Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av individuella prestationer. Examination sker även i form av individuell skriftlig tentamen.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inriktning kirurgisk omvårdnad eller motsvarande, och magisterexamen (60 hp) inom omvårdnad eller motsvarande samt minst ett års arbete som specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård.
Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Förkunskapskraven ska vara uppnådda vid kursstart.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Fysiologi, patofysiologi och klinisk farmakologi inom kirurgisk vård
Physiology, Pathophysiology and Clinical Pharmacology in Surgical Care, 7,5 credits
 
Kursgivare är: IMH - Institutionen för medicin och hälsa
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA174      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Omvårdnadsvetenskap - OM1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     OM1   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2011-10-14