Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Oral rehabilitering. Kompetenshöjande utbildning för allmäntandläkare, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Medicin - ME1
Ämnesområde Medicin - MCA
  Kurskod   8FA173
Mål
INLEDNING

Utbildningen vänder sig till tandläkare med erfarenhet från allmäntandvård. Efter genomförd utbildning skall tandläkaren ha ökade kunskaper att ta hand om patienter med komplicerade bettproblem. För att förbättra och utveckla vården är målet att tandläkaren skall förvärva ökade kunskaper inom forsknings- och utvecklingsmetodik för att kunna delta i forsknings- och utvecklingsprojekt. Kursdeltagarna kan efter genomförd utbildning vara en resurs för övriga tandläkare på den egna kliniken samt en länk mellan allmän- och specialisttandvård.

LÄRANDEMÅL
Efter genomgången utbildning ska kursdeltagaren kunna:

- utreda, terapiplanera och behandla patienter med komplicerade bett- och tandproblem
- värdera och motivera olika behandlingsformer och metoder vid olika kliniska situationer
- utifrån en frågeställning söka relevant litteratur, sammanfatta kunskapsområdet, värdera och presentera resultat skriftligt och muntligt
Kursinnehåll
- Vetenskaplig metodik
- Aktuell teori och vetenskaplig baskunskap inom specialiteterna Bettfysiologi, Endodonti, Oral protetik och Parodontologi
- Metoder för ökad kompetens och utveckling av kliniskt kunnande
- Behandling av komplicerade fall
- Projektarbete

Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera situationer som har anknytning till ämnesområdet. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen. PBL skapar en grund för aktivt livslångt lärande som är nödvändig för tandvården, där kunskapsutvecklingen sker i en snabb takt. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighets-/verksamhetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.

I undervisningen utnyttjas olika arbetsformer förutom arbete i basgrupp, föreläsningar, kliniska demonstrationer, auskultation på specialistklinik, artikelgranskning, inlämningsuppgifter, skriftligt fördjupningsarbete och seminarier. Genom tillämpning av ett vetenskapligt arbetssätt får kursdeltagaren samtidigt träning i projektarbete samt en fördjupning av kunskaper inom ämnesområdet. Val av tema för projektet sker i samråd med handledare. Projektet redovisas skriftligt och presenteras muntligt och examineras av handledare och opponenter vid ett seminarium. Tillämpning av kunskaperna kommer att ske i patientbehandlingar utförda på den egna kliniken.
Examination
Obligatoriska moment

Aktivt deltagande i basgruppsarbete och examinationsseminarier är obligatoriskt och en förutsättning för godkänt på kursen. Bedömning sker kontinuerligt i basgrupperna under kursens gång.

Examination sker genom ett individuellt fördjupningsarbete. Redovisning sker skriftligt i form av vetenskaplig rapport och muntligt i seminarieform. Försvar av det egna arbetet samt opposition av annan studerandes arbete ingår som en del av examinationen.

För godkänd kurs skall behandlade patientfall redovisas och diskuteras vid seminarium.

Deltagande i samtliga moment är en förutsättning för godkänd kurs.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Tandläkarexamen samt legitimation (eller motsvarande). Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Oral rehabilitering. Kompetenshöjande utbildning för allmäntandläkare
Oral Rehabilitation. Post-graduate Education for General Dentists, 15 credits
 
Kursgivare är: IMH - Institutionen för medicin och hälsa
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA173      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medicin - ME1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     ME1   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2011-09-28