Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Diabetes och diabetesvård II, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Medicin - ME1
Ämnesområde Medicin - MCA
  Kurskod   8FA169
Mål
INLEDNING
Kursen är den andra delkursen om diabetes och diabetesvård. Kursen fokuserar studentens handlingsberedskap för att kunna bemöta, planera, genomföra och utvärdera åtgärder i samband med vård av både personer med typ I och typ II diabetes. Kursen vänder sig till personer som i sitt yrke arbetar med patienter med diabetes. Kursen kan ingå som en delkurs i det integrerade masterprogrammet vid HU.

LÄRANDEMÅL
Kunskap och förståelse
Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna:
• problematisera teorier kopplade till patient och närståendes lärande om diabetes mellitus för olika åldrar
• förklara innebörden av diabetes mellitus typ I och typ II i olika åldrar och livsvillkor
• uppvisa och redogöra för betydelsen av teamarbete och grupprocesser
• visa nationella kvalitetsregisters betydelse i förbättringsarbete.

Färdighet och förmåga
Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna:
• visa förmåga att stödja personer med diabetes mellitus och deras närstående
• tillämpa relevant egenvårdsteori för personer med diabetes mellitus
• visa förmåga att arbeta i team och leda grupper
• Självständigt göra en professionell bedömning av behov, resurser och reaktioner hos personer med diabetes mellitus och deras anhöriga.
• Förskriva hjälpmedel


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna:
• Reflektera över levnadsvanor och levnadsvillkor för personer i olika åldrar i relation till diabetesvården
• Självständigt värdera hur fysiologiska och patofysiologiska förändringar har betydelse för diabetespatienter i olika livssituationer .
Kursinnehåll
Kursen innehåller huvudsakligen:
• diabetessjukdomens förlopp
• fysiologi och patofysiologi aktuell för diabetessjukdom
• livsvillkor och levnadsförhållanden vid kronisk sjukdom som diabetes mellitus
• medicinsk pedagogik och omvårdnadsteori
• relevanta Nationella kvalitetsregister
• förskrivningsrätt för hjälpmedel.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera situationer som har anknytning till ämnesområdet. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen. PBL skapar en grund för aktivt livslångt lärande som är nödvändig för diabetesområdet, där kunskapsutvecklingen sker i en snabb takt. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighets och verksamhets-anknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar. Undervisningsformerna i denna kurs består av föreläsningar, basgruppsarbete, seminarier och fördjupningsarbete.
Examination
Obligatoriska moment i kursen är aktivt deltagande i basgrupp, seminarier och examination.

Examination
Kursen examineras genom en skriftlig individuell fördjupningsuppgift.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Godkända betyg från Diabetes I eller motsvarande. Kandidatexamen inom vård eller omsorg om minst 180hp. Dessutom krävs minst 12 månaders yrkeserfarenhet inom för utbildningen relevant område. Om kandidatexamen saknas krävs kunskaper inom vetenskaplig metod motsvarande 15 hp (ALF I och ALF II dvs B och C –nivå eller 15 hp på C nivå). Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Diabetes och diabetesvård II
Diabetes and Diabetes Care II, 7,5 credits
 
Kursgivare är: IMH - Inst för medicin och hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FA169      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medicin - ME1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     ME1   Medicin