Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Kommunikation och rådgivning i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Omvårdnadsvetenskap - OM1
Ämnesområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
  Kurskod   8FA167
Mål
INLEDNING

Kursen vänder sig till professionella vårdgivare inom hälso- och sjukvård, tandvård, kommunal verksamhet och omsorg, apoteksverksamhet m.fl. vilka arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Kursens fokus är rådgivning, kommunikation och samtal med särskild inriktning på betydelsen av att stärka individens motivation till förändring av levnadsvanor.

LÄRANDEMÅL

Kunskap och förståelse
Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna:
- Förklara och analysera teoretiska begrepp inom kommunikation som används inom medicin och vård
- Problematisera begreppen motivation och förändring i relation till val av åtgärdsnivå
- Analysera, jämföra och värdera olika åtgärdsnivåer för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder

Färdighet och förmåga
Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna:
- Bedöma förändringsberedskap och motivation med beaktande av resurser och förmågor på individ- grupp- och samhällsnivå
- Organisera och genomföra ett rådgivande samtal och argumentera för val av kommunikativa strategier med beaktande av olika konsekvenser för individen och dennes närstående
- Kritiskt granska rådgivningsmaterial och bedöma vad som är tillämpligt inom det egna kunskapsområdet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna:
- Tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt med respekt för individens autonomi och integritet under ett rådgivande samtal inom det egna kunskapsområdet
- Värdera etiska ställningstaganden och konsekvenser vid olika former av rådgivande åtgärder för individen och dennes närstående.
Kursinnehåll
- Teoretiska begrepp inom kommunikation (dialog, allians, personcentrering/patientperspektiv, asymmetri, makt)
- Delaktighet och medbestämmande
- Egenvård och empowerment
- Rådgivande metoder
- Etiska perspektiv på rådgivning och förändring av levnadsvanor
- Motivation och beteendeförändring
- Hälsofrämjande respektive sjukdomsförebyggande perspektiv
- Nationella riktlinjer för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
- Specifika gruppers behov (ålder, kultur, genus, hälsoproblem)
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera situationer som har anknytning till ämnesområdet. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen. PBL skapar en grund för aktivt livslångt lärande som är nödvändig för medicin- och vård- området, där kunskapsutvecklingen sker i en snabb takt. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighets-/verksamhetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.
I undervisningen på denna kurs kommer basgrupper, föreläsningar, seminarier och praktiska övningar att genomföras. Övningarna görs för att studenten ska få möjlighet till tillämpning av teoretisk kunskap, få möjlighet till självvärdering och reflektion och få återkoppling från såväl andra studenter som lärare.
Examination
Obligatoriska moment
Basgruppsarbete, seminarier och praktiska övningar är obligatoriska moment och deltagande i dessa är en förutsättning för att få godkänt på kursen.

Examination
Kursen examineras genom individuell skriftlig hemtentamen och uppföljande seminarium.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen eller motsvarande yrkesexamen omfattande minst 120p/180hp med relevans för kunskapsområdet.
Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Kommunikation och rådgivning i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
Communication and Counselling During Health Promotion and Prevention of Illness and Disease, 7,5 credits
 
Kursgivare är: IMH - Institutionen för medicin och hälsa
           
Dnr: LiU-2012-00614   Kurskod: 8FA167      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Omvårdnadsvetenskap - OM1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     OM1   Vård  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2012-03-02