Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Egenvård vid kronisk sjukdom, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Omvårdnadsvetenskap - OM1
Ämnesområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
  Kurskod   8FA166
Mål
Inledning
Kursen vänder sig till personer med intresse för och behov av fördjupade kunskaper inom egenvård vid kroniska tillstånd. Kursen ges på engelska och kan ingå som en del i en magister eller masterexamen.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
1. Analysera egenvård ur ett historiskt, etiskt och politiskt perspektiv samt hur begreppet förändrats över tid och vad som påverkat detta.
2. Värdera och bedöma olika definitioner, modeller, och teorier för egenvård och relaterade begrepp från olika kunskapsperspektiv.
3. Analysera hur egenvård påverkas av fysiska faktorer såsom exempelvis ohälsa.
4. Värdera och bedöma hur kunskap, attityder, tro och känslor påverkar följsamhet till behandling och beslutsfattande.
5. Analysera och bedöma hur familj och miljö påverkar egenvård.
6. Förstå hur kultur, livsvillkor och trosuppfattning påverkar egenvård.
Kursinnehåll
• Historiska, politiska och etiska incitament för egenvård
• Definitioner av egenvård och hur dessa har förändrats över tid
• Egenvårdsmodeller och teorier
• Egenvårdens beslutsprocess
• Faktorer som påverkar egenvård
o Demografiska faktorer
o Sjukdomsrelaterade faktorer
o Psykologiska faktorer
o Beteendefaktorer
o Sociala faktorer
o Kulturella faktorer
• Att mäta egenvård
• Interventioner för att öka egenvård
• Utvärdering av effekter av egenvård på kliniska och ekonomiska variabler
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera situationer som har anknytning till ämnesområdet. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen. PBL skapar en grund för aktivt livslångt lärande som är nödvändig för det kardiovaskulära området, där kunskapsutvecklingen sker i en snabb takt. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighets-/verksamhetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.

I kursen utnyttjas olika undervisningsformer, så som föreläsningar, basgrupper, självstudier, artikelgranskning, och seminarier.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på samtliga obligatoriska moment. Obligatoriska moment är; aktivt deltagande i basgrupp och seminarium. Kursen examineras genom ett skriftligt fördjupningsarbete i form av utveckling och värdering av ett teoretiskt ramverk som integrerar sjukdomsrelaterade faktorer med fysiska, psykologiska, beteenderelaterade, sociala, kulturella och situationsspecifika faktorer som interagerar med egenvård.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen eller motsvarande yrkesexamen omfattande 120p/180hp med relevans för kunskapsområdet. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Egenvård vid kronisk sjukdom
Self-Care in Chronic Illness
 
Kursgivare är: IMH - Inst för medicin och hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FA166      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Omvårdnadsvetenskap - OM1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     OM1   Vård