Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Sjukgymnastik vid neurologiska funktionshinder, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1
Ämnesområde Sjukgymnastik - SÖA
  Kurskod   8FA165
Mål
Kursen riktar sig till sjukgymnaster som vill uppnå fördjupade kunskaper i bedömnings-, behandlings- och utvärderingsmetoder för barn och vuxna med neurologiska funktionshinder samt tillägna sig kunskaper om den teoribildning som ligger till grund för ämnesområdet.

Lärandemål
Den studerande ska efter avslutad kurs kunna
- visa fördjupad kunskap om neurobiologiska orsaker till neurologiska funktionshinder
- visa fördjupad förståelse om sambandet mellan motoriska, kognitiva och perceptuella funktioner
- kritiskt granska och värdera bedömnings- och utvärderingsmetoder lämpliga vid neurologiska funktionshinder
- värdera och tillämpa sjukgymnastiska åtgärder vid neurologiska funktionshinder
- värdera aktuell forskning och dess betydelse för undersökning och evidensbaserade åtgärder vid neurologiska funktionshinder
- analysera konsekvenser av funktionshinder ur både individ- och samhällsperspektiv
- visa förståelse för kultur- och genusaspekter vid bedömning och åtgärder
Kursinnehåll
- neurobiologiska orsaker till funktionshinder
- teorier om motorisk kontroll/utveckling/inlärning
- teorier och konsekvenser av kognitiva och perceptuella funktionsnedsättningar
- teori och praktisk tillämpning av kvantitativa och kvalitativa bedömnings- och utvärderingsmetoder
- teori och praktisk tillämpning av sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid neurologiska funktionshinder
- vetenskaplig granskning av interventionsstudier utifrån aktuell evidens för sjukgymnastiska åtgärder
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera situationer som har anknytning till ämnesområdet. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen. PBL skapar en grund för aktivt livslångt lärande som är nödvändig för ämnesområdet, där kunskapsutvecklingen sker i en snabb takt.
Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar. I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbete i basgrupp, färdighetsträning, föreläsningar och seminarier.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på ingående obligatoriska moment. Obligatoriska moment är basgruppsarbete, skriftliga inlämningsuppgifter och seminarier,
Examination sker skriftligt och muntligt i seminarieform genom ett individuellt fördjupningsarbete som ska vara specifikt mot aktuellt ämnesområde.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen i sjukgymnastik alternativt sjukgymnastexamen om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete).

Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Sjukgymnastik vid neurologiska funktionshinder
Physiotherapy in Neurological Disabilities
 
Kursgivare är: IMH - Inst för medicin och hälsa
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA165      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     TR1   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2010-10-19