Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Litteraturkurs med valbar inriktning inom sjukgymnastik, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1
Ämnesområde Sjukgymnastik - SÖA
  Kurskod   8FA164
Mål
Kursen riktar sig till sjukgymnaster inom olika verksamhetsområden som vill fördjupa sig inom sitt intresseområde. Studentens individuella lärandeplan formuleras vid kursstart. Fokus är analys av kunskaper och dess tillämpning där samspel mellan teori och praktik beaktas.

Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna:
− kritiskt värdera och analysera källorna inom valt fördjupningsområdet i förhållande till huvudområdet
sjukgymnastik samt vetenskapliga och samhälleliga aspekter.
− relatera det valda fördjupningsområdet till såväl teori och begreppsutveckling som praxis.
− relatera det valda fördjupningsområdet till andra vetenskapsområden.
- analysera, tolka och dra slutsatser grundat på insamlat material.
- skriftligt dokumentera och rapportera den vetenskapliga processen på ett vedertaget sätt.
- kritiskt granska det egna samt andras rapporter.
Kursinnehåll
Kursen har sin utgångspunkt i studentens individuella lärandeplan som utformas vid kursstart. I
lärandeplanen ingår val av ett fördjupningsområde inom sjukgymnastik och dess relevans ur ett
omvärldsperspektiv. Fördjupningslitteratur väljs efter område. Fokus är analys av kunskapsområdet och dess tillämpning där samspel mellan teori och praktik speciellt beaktas.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod . PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar inom kursen. Arbetsformerna i denna kurs består av enskilda studier, seminarier samt skriftlig dokumentation under handledares överinseende.
Examination
Examination sker genom ett självständigt skriftligt fördjupningsarbete kombinerat med respondent− och opponentskap i samband med examinationsseminariet.

Aktivt deltagande i ingående obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är skriftliga inlämningsuppgifter och seminarier.


Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Sjukgymnastexamen om minst 150 hp samt godkända kurser om 7,5 hp vardera i Allmän forskningsmetodik I och II eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Undervisningen kommer vid behov att helt eller delvis ges på engelska.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kusplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Litteraturkurs med valbar inriktning inom sjukgymnastik
Literature Course within an Eligible Area of Physiotherapy
 
Kursgivare är: IMH - Inst för medicin och hälsa
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA164      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     TR1   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2010-10-05