Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Vård av personer med demenssjukdom, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Omvårdnadsvetenskap - OM1
Ämnesområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
  Kurskod   8FA162
Mål
INLEDNING

Kursen riktar sig till studerande med högskoleexamen inom hälso – och sjukvård som i sin profession möter äldre vårdtagare/patienter samt studerande till
specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska vid Hälsouniversitetet.

LÄRANDEMÅL

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

• redogöra för demenssjukdomar, medicinsk behandling och omvårdnad under hela sjukdomsförloppet
• förklara innebörden av att leva med demenssjukdom ur ett familjeperspektiv
• beskriva och kritiskt jämföra olika sätt att organisera vården av personer med demenssjukdom och stöd till närstående

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten självständigt kunna

• initiera, planera, genomföra och utvärdera olika omvårdnadsinsatser/rehabilitering som förbättrar livssituationen för personer med demenssjukdom och deras närstående utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt
• identifiera och analysera läkemedelseffekter/biverkningar hos äldre och/eller personer med demenssjukdom
• analysera, kritiskt granska och bedöma aktuell forskning inom området

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten självständigt kunna

• reflektera över, analysera och värdera utifrån etiska ställningstaganden och det egna förhållningssättet i mötet med personer med demenssjukdom, närstående och informella/formella vårdare.
• reflektera över förändrad interaktion och kommunikation i mötet med personer med demenssjukdom i olika stadier av sjukdomen
• värdera och jämföra olika metoder i vården av personer med demenssjukdom
• reflektera över genusvetenskapligt mångfaldsperspektiv i samband med vård av personer med demenssjukdom och närstående
Kursinnehåll
Demenssjukdomar
Omvårdnad vid demenssjukdomar
Att leva med demenssjukdom i familjen
Palliativ vård vid demenssjukdom
Beteendemässiga störningar (BPSD)
Konfusionstillstånd
Läkemedel och äldre
Etiska aspekter
Genus och mångfald
Aktuell vetenskaplig forskning
Författningar

Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera situationer som har anknytning till ämnesområdet. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighets-/verksamhetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar. I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer som arbete i basgrupper, föreläsningar, studieuppgifter, studiebesök och seminarier.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång. Aktivt deltagande i de obligatoriska momenten basgruppsarbete, studieuppgifter, seminarier och studiebesök är en förutsättning för godkänt på kursen. Slutexamination utgörs av en integrerad skriftlig och muntlig redovisning i form av en handlingsplan.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen, alternativt yrkesexamen om minst 180 hp med relevans för omvårdnad t ex sjuksköterska eller arbetsterapeut inklusive examensarbete om minst 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete) .
Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Vård av personer med demenssjukdom
Care of People with Dementia, 7,5 credits
 
Kursgivare är: ISV - Institutionen för samhälls- välfärdsstudier
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA162      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Omvårdnadsvetenskap - OM1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     OM1   Vård  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2010-10-19