Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Folkhälsovetenskapliga perspektiv och strategier, avancerad nivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Folkhälsovetenskap - FHA
Ämnesområde Folkhälsovetenskap - FHA
  Kurskod   8FA160
Mål
INLEDNING
Kursen behandlar olika teoretiska perspektiv och strategier inom folkhälsovetenskap. Kursen kan ingå som en del i en masterexamen i folkhälsovetenskap.

LÄRANDEMÅL
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• Identifiera och problematisera samhällsstrukturer, arenor och miljöer som förklaringsfaktorer för folkhälsa.

• Identifiera och karakterisera konsekvenserna av olika teoretiska perspektiv som ligger till grund för den moderna folkhälsovetenskapen.

• Förstå, förklara och integrera olika professionella strategier i folkhälsofrågor.

• Planera styr- och uppföljningsmodeller inom offentlig verksamhet så att hälsoaspekter beaktas.
Kursinnehåll
Det huvudsakliga innehållet i kursen:

o Olika teoretiska perspektiv inom folkhälsovetenskap (the new Public Health; Health Promotion; Salutogen teori)
o Tvärvetenskap/mångvetenskap
o Evidensbegreppet inom folkhälsovetenskap
o Hälsans bestämningsfaktorer/förklaringsfaktorer
o Folkhälsa som en del i samhällets politikområden
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studenternas delaktighet i lärandet är i fokus. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen.

Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studentens lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.

Undervisningsformerna i denna kurs består av basgruppsarbete och seminarier. Den personliga och professionella utvecklingen dokumenteras i den individuella portfolion.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, och individuell skriftlig tentamen.

Obligatoriska moment i denna kurs är basgruppsarbete, inlämningsuppgifter och seminarier.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen, alternativt yrkesexamen med relevans för det huvudområde som examen kommer att tas ut it.ex. arbetsterapeut, logoped, audionom, sjukgymnast, sjuksköterska, folkhälsovetare, läkare, beteendevetare, dietist, psykolog, socionom, tandläkare, om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om minst 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete) samt godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Folkhälsovetenskapliga perspektiv och strategier, avancerad nivå
Perspectives and Strategies in Public Health Science, 7,5 credits
 
Kursgivare är: IMH
           
Dnr: 1410/06-41   Kurskod: 8FA160      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Folkhälsovetenskap - FHA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Avancerad   A1X     FHA   Samhällsvetenskap  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2009-12-16