Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Sjukgymnastik - klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1
Ämnesområde Sjukgymnastik - SÖA
  Kurskod   8FA159
Mål
INLEDNING
Kursen ges i samverkan med Umeå universitetet som internetbaserad distansutbildning på halvfart. Kursen syftar till att den studerande ska utveckla och fördjupa sina kunskaper om olika metoder och instrument för utvärdering av sjukgymnastik i klinisk verksamhet. Den studerande ska även tillägna sig kunskaper i att bedöma olika metoders och instruments förtjänster och begränsningar samt tillämpa och värdera dessa i kliniskt arbete.
LÄRANDEMÅL
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för och diskutera definitioner och begrepp av betydelse för kvalitetsgranskning och resultatuppföljning inom sjukgymnastik
- Tillämpa vanliga mätmetoder inom sjukgymnastik samt självständigt kunna kritiskt granska och värdera mätmetoder för klinisk utvärdering inom sjukgymnastik utifrån ett vetenskapligt perspektiv.
- Granska och kommentera, värdera vetenskapliga artiklar och diskussionsinlägg inom kunskapsområdet
- Tillämpa ett genusperspektiv i diskussioner kring diagnoser och mätmetoder.
Kursinnehåll
Grundläggande definitioner och begrepp av betydelse för kvalitetsgranskning/utveckling och resultatuppföljning inom sjukgymnastik. Modeller, mätmetoder och instrument för diagnostisering samt utvärdering och uppföljning av sjukgymnastiska åtgärder.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studenternas delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera situationer som har anknytning till ämnesområdet. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen. PBL skapar en grund för aktivt livslångt lärande som är nödvändig för sjukgymnastik-området, där kunskapsutvecklingen sker i en snabb takt. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande.

Kursen ges som internetbaserad distansutbildning vilket innebär att undervisningen sker via dator och med endast en sammankomst på kursorten/kursorterna vid kursstart. Kommunikationen mellan kursdeltagarna samt mellan kursdeltagaren och handledare sker via kursplattformen.

Examination
Bedömningen sker fortlöpande under kursens gång och grundas på samtliga obligatoriska moment. Obligatoriska moment är seminarium, skriftliga inlämningsuppgifter samt fullgjorda diskussionsinlägg med granskning och kommentar på andra studenters uppgifter.

Tidpunkt för omexamination bedöms i varje enskilt fall, men kan endast ske då lärare finns tillgänglig

Omfattning av omexamination
För omtentamen gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen i sjukgymnastik alternativt sjukgymnastexamen om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete).

Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändringar erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Sjukgymnastik - klinisk utvärdering och mätmetoder
Physiotherapy - Clinical Evaluation and Measurement Methodology, 7,5 credits
 
Kursgivare är: IMH - Inst för medicin och hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FA159      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     TR1   Vård