Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Iscensätta lärande i hälso- och sjukvårdens professionsutbildningar, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PE1
Ämnesområde Medicinsk pedagogik - MPY
  Kurskod   8FA154
Mål
Kursen behandlar pedagogiska processer som ligger till grund för formandet av professionell identitet och för professionsutövning inom hälso- och sjukvården. Kursen vänder sig framför allt till lärare inom hälso- och sjukvårdens professionsutbildningar. Kursen kan ingå som en del i en masterexamen i medicinsk pedagogik.

LÄRANDEMÅL
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

• Framställa en plan för ett kursmoment och motivera val av lärandemål, undervisningsformer och examination
• Observera och analysera ett undervisningsmoment och kritiskt reflektera över genomförande och didaktiska val
• Motivera, genomföra och kritiskt granska utvärdering av undervisning och lärande av ett kursmoment.

Kursinnehåll
Teorier om lärande
Curriculum-design
Problembaserat lärande
Interprofessionellt lärande
Examination och bedömning
Lärarrollen i studentcentrerad utbildning
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera situationer som har anknytning till ämnesområdet. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen. PBL skapar en grund för aktivt livslångt lärande, som är nödvändig i en globaliserad värld där kunskapsutvecklingen sker i en snabb takt. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighets-/verksamhetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar. Undervisningsformerna i denna kurs består av basgruppsarbete, föreläsningar och seminarier. Den personliga och professionella utvecklingen dokumenteras i den individuella portfolion.

I undervisningen utnyttjas också LiU:s webplattform som ett administrativt stöd och som verktyg för interaktion.

Examination
Kursen examineras genom litteraturseminarier och skriftliga inlämningsuppgifter samt godkända obligatoriska moment

Obligatoriska moment i denna kurs är:
Deltagande i basgrupp och seminarier


Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen, alternativt yrkesexamen med relevans för medicinsk pedagogik t.ex. arbetsterapeut, logoped, audionom, sjukgymnast, sjuksköterska, folkhälsovetare, läkare, beteendevetare, dietist, psykolog, socionom, tandläkare, om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om minst 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete) samt kursen Lärande och undervisning i hälso- och sjukvårdsutbildningar eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.
 
Iscensätta lärande i hälso- och sjukvårdens professionsutbildningar
Learning and Teaching in Education for the Health Care Professions, 7,5 credits
 
Kursgivare är: IMH - Inst för medicin och hälsa
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA154      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     PE1   Medicin