Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Fotbollsmedicin, avancerad nivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sjukgymnastik - SÖA
Ämnesområde
  Kurskod   8FA144
Mål
Kursen omfattar fördjupade kunskaper i fotbollsmedicin och vänder sig till sjukgymnaster, läkare eller andra yrkesgrupper som vill fördjupa sig i utbildning, skadebedömning och/eller rehabilitering inom fotbollsmedicin.

Lärandemål:
Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna:
- visa förståelse för hur kön, ålder och olika medicinska tillstånd påverkar fotbollsutövandet, idrottsprestation samt behandling och rehabilitering av skador.
- visa fördjupad kunskap avseende riskfaktorer och skademekanismer samt behandling och rehabilitering av fotbollsrelaterade skador.
- visa fördjupad kunskap avseende skadepreventivt arbete.
- kritiskt värdera och analysera aktuell forskning inom ämnet fotbollsmedicin.
Kursinnehåll
Kursen innehåller fördjupning avseende:
- riskfaktorer och skademekanismer för traumatiska och överbelastningsrelaterade fotbollsskador.
- prevention av fotbollsskador.
- behandling och rehabilitering vid fotbollsskador.
- kön, ålder och medicinska sjukdomars inverkan på fotbollsutövandet, behandling och rehabilitering av fotbollsrelaterade skador.
- fotbollsspecifika fysiologiska krav.
- fotbollsspecifika utvärderingsmetoder.
Undervisning/Arbetsformer
Problembaserat lärande (PBL) är den pedagogiska filosofi och metod som används vid Hälsouniversitetet. PBL innebär att studenters delaktighet i lärandet är i fokus. I undervisningen utnyttjas olika metoder såsom grupparbete, föreläsningar, praktiska moment, litteraturstudier, inlämningsuppgifter och seminarier. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör grunden i problembaserat lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Centralt är att ta ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap, träna samarbete och att kunna möta förändringar. Kontinuerlig utvärdering ingår i problembaserat lärande.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på samtliga obligatoriska moment. Obligatoriska moment är grupparbete, skriftliga inlämningsuppgifter och seminarier.

Examination sker genom ett skriftligt fördjupningsarbete kombinerat med respondent- och opponentskap i samband med examinationsseminariet.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Sjukgymnastexamen 180hp/kandidatexamen i sjukgymnastik, läkarexamen 330hp eller motsvarande.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursutvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändringar erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Fotbollsmedicin, avancerad nivå
Football Medicine
 
Kursgivare är: IMH
           
Dnr: 1410/06-41   Kurskod: 8FA144      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sjukgymnastik - SÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Avancerad   A1X     SÖA   Medicin