Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Examensarbete - magister/Omvårdnadsvetenskap, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Omvårdnadsvetenskap - OM1
Ämnesområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
  Kurskod   8FA115
Mål
INLEDNING

Kursen kan utgöra det självständiga arbete som krävs för magisterexamen inom omvårdnadsvetenskap. Examensarbetet ska fokusera på en problematik som motiverar forskning med inriktning mot vård inom huvudområdet.

LÄRANDEMÅL
Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna

•Identifiera vetenskapliga problem och kunskapsutveckling i huvudområdet samt relatera till pågående forskning inom aktuellt ämnesområde
•Formulera hypoteser och frågeställningar
•Tillämpa och visa en metodfördjupning inom sitt huvudområde
•Tillämpa och visa förmåga att motivera den teori/modell som används
•Tillämpa och visa en fördjupad analytisk förmåga och självständigt ansvara för att arbetet fortskrider
•Tillämpa och visa en fördjupad förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina resultat i relation till aktuell forskning
•Kritiskt granska, värdera och diskutera det egna och andras examensarbeten
Kursinnehåll
Kursens huvudsakliga innehåll är tillämpning av vetenskapsteori, etik, statistik (i förekommande fall) och forskningsmetodik i ett i huvudsak självständigt arbete med inriktning mot vård med relevans till huvudområdet.

Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogiska filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen.

I undervisningen på denna kurs ingår seminarier, portfolio samt självständiga studier som under handledning leder till ett examensarbete.
Examination
Kursen examineras genom ett skriftligt självständigt arbete inom huvudområdet med efterföljande respondent-och opponentskap. Aktivt deltagande i seminarier är en förutsättning för godkänt på kursen.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen alternativt yrkesexamen i omvårdnadsvetenskap om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete).
För tillträde till kursen krävs ytterligare att studenten har förvärvade kunskaper inom vetenskaplig metod om minst 7,5 hp eller motsvarande på avancerad nivå. Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Examensarbete - magister/Omvårdnadsvetenskap
Master (one year) Thesis/Science in Nursing, 15 credits
 
Kursgivare är: IMH - Institutionen för medicin och hälsa
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA115      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Omvårdnadsvetenskap - OM1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1E     OM1   Vård  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2008-11-28