Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården del I, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PE1
Ämnesområde Medicinsk pedagogik - MPY
  Kurskod   8FA105
Mål
Information och undervisning av patienter, anhöriga, medarbetare och studenter är en viktig del i arbetet för alla yrkesprofessioner inom hälso- och sjukvården. Denna kurs fokuserar på att den studerande ska få fördjupade kunskaper om pedagogiska processer i vården. Kursen kan ingå som en del i en masterexamen i medicinsk pedagogik.

LÄRANDEMÅL
• Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna:
• Identifiera och karaktärisera pedagogiska processer i vården
• Beskriva omfattningen av den pedagogiska dimensionen i det egna professionella fältet
• Beskriva och analysera hur den egna professionen relaterar till andra professionella grupper som utgångspunkt för samspel, lärande och utveckling inom hälso- och sjukvården
• Identifiera och analysera patienters och närståendes föreställningar om och upplevelsen av hälsa och ohälsa som grund för pedagogisk verksamhet
Kursinnehåll
Teorier om lärande, särskilt problembaserat lärande (PBL)
Didaktik
Pedagogiska processer i vården
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studenternas delaktighet i lärandet är i fokus. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen.

Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studentens lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.
I undervisningen på denna kurs utnyttjas särskilt den egna lärprocessen för att förstå patienters, närståendes, studenters och medarbetares lärande. Undervisningsformer i denna kurs är basgruppsarbete, inlämningsuppgifter och seminarier.
Examination
Kursen examineras genom litteraturseminarier och skriftliga individuella inlämningsuppgifter

Obligatoriska moment i denna kurs är basgrupparbete, inlämningsuppgifter och seminarier

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen, alternativt yrkesexamen med relevans för medicinsk pedagogik t.ex. arbetsterapeut, logoped, audionom, sjukgymnast, sjuksköterska, folkhälsovetare, läkare, beteendevetare, biomedicinsk analytiker, dietist, psykolog, socionom, tandläkare, om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om minst 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete). Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården del I
Pedagogical Processes in the Health Care, part 1
 
Kursgivare är: IMH - Inst för medicin och hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FA105      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     PE1   Vård