Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Arbetsterapi inom området psykiska och/eller kognitiva funktionshinder, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1
Ämnesområde Arbetsterapi - ATA
  Kurskod   8FA103
Mål
INLEDNING

Kursen vänder sig till arbetsterapeuter som möter klienter i alla åldrar med psykiatrisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, personer med hjärnskada, personer med utvecklingsstörning samt personer med missbruksproblematik.

Syftet med kursen är att studenten skall kunna värdera arbetsterapi inom området psykiska och/eller kognitiva funktionshinder ur ett professionsperspektiv och ett klientperspektiv för att kunna initiera och arbeta med kontinuerligt utvecklings- och forskningsarbete.


LÄRANDEMÅL
Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna


Analysera och kritiskt värdera betydelsen av evidens i samband med arbetsterapeutisk utredning, intervention och utvärdering inom området psykiska och/eller kognitiva funktionshinder
Planera, genomföra och värdera ett evidensbaserat förbättringsarbete inom arbetsterapi
Visa ett kritiskt förhållningssätt till olika kunskapsfälts betydelse för utvecklingen av arbetsterapi inom området psykiska och/eller kognitiva funktionshinder
Analysera och kritiskt granska det egna professionella förhållningssättet
Analysera hur ett mångfaldsperspektiv påverkar den arbetsterapeutiska yrkesutövningen
Problematisera ett hälsofrämjande förhållningssätt på individ,- grupp och samhällsnivå.
Kursinnehåll
Kursen innehåller fördjupade studier av arbetsterapi inom området psykiska och/eller kognitiva funktionshinder där både professions- och klientperspektivet beaktas. Kursen har ett biopsykosocialt perspektiv där metoder för utredning, intervention och utvärdering och deras evidens behandlas. Ytterligare ingår att problematisera hälsofrämjande förhållningssätt på olika nivåer.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod . PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Undervisningsformerna i denna kurs består av föreläsningar, enskilda studier, fältstudier, seminarier samt skriftlig dokumentation av enskild uppgift.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på kursens obligatoriska moment.
Dessa är: seminarier och skriftlig dokumentation.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen alternativt yrkesexamen med relevans för arbetsterapi, t.ex arbetsterapeut, om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om 15 hp (c-uppsats eller motsv fördjupningsarbete). Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Arbetsterapi inom området psykiska och/eller kognitiva funktionshinder
Occupational Therapy in the area of Psychological and/or Cognitive Disabilities, 7,5 credits
 
Kursgivare är: ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA103      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     TR1   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2008-11-25