Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Arbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabilitering, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1
Ämnesområde Arbetsterapi - ATA
  Kurskod   8FA102
Mål
Kursen vänder sig till arbetsterapeuter som vill fördjupa sina kunskaper kring arbetslivsinriktad rehabilitering.

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig fördjupade kunskaper inom arbetslivsinriktad rehabilitering för att utveckla handlingsberedskapen i yrkesutövandet samt för att inom området kunna delta i forsknings- och utvecklingsarbete.

LÄRANDEMÅL
Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna

Analysera och värdera metoder för arbetsterapeutisk utredning, intervention och utvärdering inom arbetslivsinriktad rehabilitering
Värdera betydelsen av evidens i samband med arbetsterapeutisk yrkesutövning inom arbetslivsinriktad rehabilitering
Analysera och värdera samhällsförändringars påverkan på arbetslivsinriktad rehabilitering på individ,- grupp- och samhällsnivå
Analysera hur ett mångfaldsperspektiv påverkar arbetsterapeutiska yrkesutövningen inom arbetslivsinriktad rehabilitering
Argumentera för hälsofrämjande intervention i arbetsterapeutisk yrkesutövning inom arbetslivsinriktad rehabilitering.
Kursinnehåll
Kursen innehåller fördjupade studier av arbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabilitering där både professions- och klientperspektiv beaktas. Kursen har ett biopsykosocialt perspektiv där metoder för utredning, intervention och utvärdering och deras evidens behandlas. Den samhälleliga kontextens påverkan på den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och arbetsterapeutens yrkesutövning ingår också i kursinnehållet.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studenternas delaktighet i lärandet är i fokus. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen.

Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studentens lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på kursens obligatoriska moment.
Dessa är: seminarier och skriftlig dokumentation av enskild uppgift.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen alternativt yrkesexamen med relevans för arbetsterapi, t.ex arbetsterapeut, om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om 15 hp (c-uppsats eller motsv fördjupningsarbete). Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Arbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabilitering
Occupational Therapy in Vocational Rehabilitation
 
Kursgivare är: ISV - Inst för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr: 1410/06-41   Kurskod: 8FA102      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     TR1   Medicin