Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Alternativ kommunikation, utredning, intervention och utvärdering, avancerad nivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Logopedi - LDA
Ämnesområde Logopedi - LDA
  Kurskod   8FA101
Mål
INLEDNING
Kursen syftar till att studenten efter genomgången kurs ska kunna använda olika metoder för utredning, intervention och utvärdering inom området alternativ kommunikation.

Kunskap och förståelse
Efter kursen skall den studerande kunna:
- tillämpa ett biopsykosocialt perspektiv för att beskriva och förstå kommunikativa funktionshinder och alternativ kommunikation
- förstå och förklara förskrivningsprocessens faser med inriktning mot alternativa kommunikationshjälpmedel för stöd till personer med komplexa motoriska, språkliga och kognitiva svårigheter
- redogöra för ställningstaganden och motivera val av metoder för utredning av kommunikativ förmåga
- redogöra för ställningstaganden och motivera val av metoder för intervention kring alternativ kommunikation
- redogöra för ställningstaganden och motivera val av metoder för utvärdering av alternativ kommunikation
- förstå och förklara kriterier för evidens inom det alternativa kommunikationsområdet
- identifiera och reflektera kring de olika nivåerna i ICF med anknytning till kommunikation

Färdighet och förmåga
Efter kursen skall den studerande kunna:
- genomföra en insats kring alternativ kommunikation utifrån förskrivningsprocessens faser
- diskutera och förstå design av hjälpmedel utifrån behov och användarvänlighet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter kursen skall den studerande kunna:
- ha insikt i kulturella, sociala, könsrelaterade, åldersmässiga skillnader som kan påverka den alternativa kommunikationslösningen
- söka och kritiskt granska evidens inom det alternativa kommunikationsområdet vad gäller utredning, intervention och utvärdering.
Kursinnehåll
- Biopsykosociala perspektiv på kommunikativa funktionshinder
- Förskrivningsprocessens faser vid komplexa motoriska, språkliga och kognitiva svårigheter
- Metoder för utredning, intervention och utvärdering av alternativ kommunikation
- ICF och kommunikation
- Evidenshierarkier för små undersökningsgrupper inom habilitering och rehabilitering
- Hjälpmedelsdesign
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom föreläsningar, gruppövningar, laborativa moment, litteraturstudier och seminarier. Arbetsformerna grundar sig på ett studentcentrerat lärande.
Examination
För godkännande av kursen som helhet krävs närvaro på föreläsningar, aktivt deltagande i grupparbeten och seminarier samt godkänd examination (obligatoriska moment).

Examination sker dels genom en individuell uppsats, dels genom aktivt deltagande i uppsatsseminarium.


Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen/yrkesexamen inom logopedi eller arbetsterapi om minst 180hp inklusive självständigt examensarbete om 15hp (C-uppsats eller motsv fördjupningsarbete).
Alternativt examen, enligt ovan, inom angränsande områden (t.ex. kognitionsvetenskap, sjukgymnastik eller specialpedagogik) samt med erfarenhet av verksamhet inom kommunikation, utredning etc. (intyg skall visas).
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Alternativ kommunikation, utredning, intervention och utvärdering, avancerad nivå
Alternative Communication, Assessment, Intervention and Evaluation
 
Kursgivare är: IKE
           
Dnr: 1410/06-41   Kurskod: 8FA101      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Logopedi - LDA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Avancerad   A1X     LDA   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2009-05-25