Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Bioteknik och läkemedel, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Medicin - ME1
Ämnesområde Medicin - MCA
  Kurskod   8FA100
Mål
INLEDNING

Kursen behandlar avancerad farmakologi med särskilt fokus på nya tekniker att designa läkemedel. Kursen vänder sig till studerande som fullgjort grundläggande studier inom medicin eller teknologi/naturvetenskap.

LÄRANDEMÅL

Studenten skall efter godkänd kurs kunna;

* beskriva och analysera läkemedels molekylära verkningssätt och klassificering,

* förstå strategier och metoder för utveckling/design av rekombinanta protein läkemedel, terapeutiska monoklonala antikroppar och genterapi,

* tillämpa farmakologisk metodologi för att beräkna läkemedels potens och affinitet,

* förstå grunderna för läkemedels absorption, distribution och elimination samt tillämpa farmakokinetiska beräkningar samt

* redogöra för viktiga läkemedelsgrupper och kliniska användningsområden vid sjukdom inom hjärta/kärl, luftvägar, inflammation/immunologi samt cytostatikum och antibiotikum.
Kursinnehåll
* läkemedels molekylära verkningssätt och klassificering

* strategier och metoder för utveckling/design av rekombinanta protein läkemedel, terapeutiska monoklonala antikroppar och genterapi

* farmakologisk metodologi

* läkemedels absorption, distribution och elimination samt farmakokinetiska beräkningar

* läkemedelsgrupper och kliniska användningsområden vid sjukdom
Undervisning/Arbetsformer
VProblembaserat lärande är den pedagogiska filosofi och metod som används vid Hälsouniversitetet. I undervisningen utnyttjas olika metoder såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning, seminarier och fältstudier. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör grunden i problembaserat lärande. Centralt är att ta ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap, träna samarbete och att kunna möta förändringar. Kontinuerlig utvärdering ingår i problembaserat lärande.

Kursmoment inkluderar gruppvis arbete med laborativa problemställningar, individuell litteraturstudie, föreläsningar och seminarier
Examination
Gruppvis redovisning (skriftlig och muntlig) av laborationer.
Individuell redovisning (skriftlig och muntlig) av litteraturuppgift.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Examen om minst 180 hp godkända inom naturvetenskap, medicin. Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Bioteknik och läkemedel
Biotechnology and Pharmaceuticals, 7,5 credits
 
Kursgivare är: IMH - Institutionen för medicin och hälsa
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA100      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medicin - ME1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     ME1   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2010-02-01