Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med inriktning systemisk familjeterapi, avancerad nivå, 90hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykoterapi - PYA
Ämnesområde Psykoterapi - PYA
  Kurskod   8FA099
Mål
Påbyggnadsutbildning i psykoterapi leder till psykoterapeutexamen, som är legitimationsgrundande innebärande formell behörighet att självständigt bedriva psykoterapi t.ex. inom hälso- och sjukvården. Kursen riktar sig till studenter med olika utbildningsbakgrund (läkare, psykologer, socionomer m. fl.) som arbetar med psykoterapi. Genom en integration av tidigare erfarenheter, teoretiska studier och ett handlett patientarbete skall den studerande blir rustad att kunna bedriva ett självständigt familjeterapeutiskt arbete.

Efter avslutad kurs skall den studerande:
- ha inhämtat de kunskaper och färdigheter i psykoterapi, som fordras för att självständigt kunna utöva psykoterapeutisk behandling
- ha inhämtat kunskap om de teorier, metoder och tekniker som utvecklats inom den familjeterapeutiska behandlingen
- ha inhämtat kunskap om systemteori för förståelse av psykosociala/mänskliga system
- ha inhämtat kunskap om olika psykiatriska och neuropsykiatriska sjukdomstillstånd bland barn, ungdomar och vuxna inklusive personlighetsstörningar liksom om diagnostik av och psykofarmakologiska principer för behandling av dessa
- visa på förmåga att teoretiskt och empiriskt kunna genomföra en klinisk bedömning av familjen och individen i familjen, etablera en behandlingskontakt och därefter ge psykoterapeutisk behandling som självständig terapeut med eget behandlingsansvar
- kritiskt kunna granska aktuell psykoterapeutisk forskning samt förstå vetenskapliga studier om olika psykoterapiformer
- kunna visa på förståelse för det komplexa samspelet mellan beteendevetenskapliga och medicinska aspekter av människan och mänskligt beteende
- kunna beakta etiska aspekter av psykoterapeutiskt och medicinskt arbete med särskilt beaktande av mäns och kvinnors olika perspektiv
- ha genomfört en undersökning och skrivit en vetenskaplig uppsats
Kursinnehåll
Kursen består av olika moment enligt nedan, vilka integreras under hela utbildningen:

TEORI 40,5 hp
- Utvecklings- och familjepsykologi ett livsperspektiv, 7,5 hp
- Det psykoterapeutiska arbetets teoretiska grunder, 12 hp
- Psykoterapeutisk metodik, 12 hp
- Psykisk och psykosocial ohälsa inkluderande hjärnans utveckling och funktion, diagnostik och psykofarmakologi, 6 hp
- Etiska och juridiska aspekter inom psykoterapiprofessionen, 3 hp

INTEGRATION AV TEORI MED KLINISK HANDLEDNING 12 hp
- Intervjumetodik och diagnostik, 6 hp
- Behandlingsplanering, 3 hp
- Den psykoterapeutiska processen, 3 hp

PSYKOTERAPI UNDER HANDLEDNING, 18 hp

VETENSKAPSTEORI OCH PSYKOTERAPIFORSKNING, 4,5 hp

UPPSATSARBETE, 15 hp
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisningen med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera situationer som har anknytning till ämnesområdet. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen. PBL skapar en grund för aktivt livslångt lärande som är nödvändig för det psykoterapeutiska området, där kunskapsutvecklingen sker i snabb takt. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighets-/verksamhetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.

I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom föreläsningar, metodövningar och seminarier.

Handledning ges i grupp om cirka 6 studenter och pågår under merparten av kursen cirka två dagar per månad. Studenterna rapporterar, uppvisar videoinspelningar och ges direkthandledning i egna psykoterapier med familjer.
Särskilt fokus läggs vid psykoterapeutiskt förhållningssätt och den egna terapeutrollen.
Handledning i forsknings− och utvärderingsmetoder samt uppsatsskrivande ges individuellt eller i grupp om två och två.
Examination
All undervisning är obligatorisk. Formerna för examination är såväl skriftliga som muntliga och bedömning genomförs fortlöpande under kursens gång genom utarbetande av metod- och teknikrapporter avseende pågående terapier, gruppresentationer av olika psykoterapeutiska teman, försvar av egen vetenskaplig uppsats samt opposition på en annan vetenskaplig uppsats.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Tillträde till kursen har läkare med specialistutbildning i allmän psykiatri eller barn− och ungdomspsykiatri enl. 1985 års studieordning preciserad i målbeskrivning från 1996, leg. psykologer enl. 1982 års studieordning, personer med socionomutbildning eller annan motsvarig utbildning i människovårdande yrke om minst 180 hp (t.ex. sjuksköterska, präst), inkluderande en uppsats om 15 hp på minst C-nivå. Utöver detta krävs
- psykoterapiutbildning steg 1 eller utbildning som kan bedömas motsvara denna
- minst två år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning (efter steg 1 utbildning/motsvarande)
- genomgången egenterapi hos legitimerad psykoterapeut (50 individual- eller 120 gruppterapitimmar)
- handledning i psykoterapi hos handledarkompetent legitimerad psykoterapeut (60 timmar individuell handledning eller 120 timmar i grupp om max 4 deltagare)
- godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst åk 2 på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsvarande, samt Engelska minst åk 2 på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Student som slutfört påbyggnadsutbildningen med godkänt betyg erhåller examensbevis med examensbenämning Psykoterapeutexamen varefter Socialstyrelsen utfärdar legitimation.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Den sökande skall under hela utbildningen kunna arbeta psykoterapeutiskt med klienter på den egna arbetsplatsen, och intyg krävs från klinikchef/arbetsgivare att psykoterapeutiskt arbete ingår i den sökandes arbetsuppgifter.

Eget patientarbete under handledning under hela kursen är ett krav.

Egenterapi utanför utbildningens ram men i anslutning till densamma för fördjupad självkännedom och förmåga att se möjligheter och begränsningar i sin egen terapeutiska stil, sin medverkan och betydelse för terapiprocessen och dess utfall, krävs för legitimation, men ligger utanför utbildningen.
 
Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med inriktning systemisk familjeterapi, avancerad nivå
Postgraduate Diploma in Psychotherapy, 90 credits
 
Kursgivare är: IKE
           
Dnr: 1410/06-41   Kurskod: 8FA099      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykoterapi - PYA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Avancerad   A1X     PYA   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2009-08-27
Senast reviderad 2010-09-20