Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Implementering och evidensbaserad praktik i logopedi, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1
Ämnesområde Rehabilitering - RHE
  Kurskod   8FA098
Mål
Kursen innebär fördjupade studier av implementering samt hur olika implementeringsprojekt kan genomföras inom logopedi.

LÄRANDEMÅL
Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna

• förklara grundläggande begrepp inom implementeringsforskning samt specifika begrepp inom implementeringsforskning i logopedi
• redogöra för olika typer av faktorer som kan påverka utfallet av implementeringsprocesser och koppla dessa till specifika logopediska ämnesområden
• planera och utvärdera implementeringsprocesser inom hälso- och sjukvården utifrån relevanta teorier och modeller
• reflektera kring möjligheter till lärande inom hälso- och sjukvården vid olika typer av implementeringar
• relatera generella implementeringsbegrepp till forskning om t ex intervention vid sjukdomstillstånd inom logopedi
• utforma ett implementeringsprojekt inom logopedisk verksamhet.
Kursinnehåll
Centralt i kursen är teorier, modeller och empirisk kunskap dels kring genomförande och vidmakthållande av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande interventioner dels kring införande av evidensbaserad diagnostik och intervention vid olika logopediska sjukdomstillstånd, t ex rösptroblem, språkstörning hos barn, stamning och neurologiskt betingade tal- och språkstörningar.

Det huvudsakliga innehållet i kursen:

• implementeringsbegrepp, -teorier och modeller
• faktorer av betydelse av implementeringsprocesser
• implementering av hälsofrämjande/sjukdomspreventiva interventioner i hälso- och sjukvården riktade mot patienter
• implementering av interventioner i hälso- och sjukvården riktade mot vårdpersonal
• ämnesspecifika logopediska begrepp inom implementering och evidensbaserad praktik (EBP).
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogiska filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen.
Undervisningsformerna i denna kurs består av basgruppsarbete, föreläsningar, fältstudie och seminarier. Den personliga och professionella utvecklingen dokumenteras i den individuella portfolion.
Examination
Kursen examineras muntligt och skriftligt. Tidpunkten för omtentamen skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Aktivt deltagande i basgruppsarbete, fältstudie och seminarier (obligatoriska moment) är en förutsättning för godkänt på kursen.

Byte av examinator
Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Minst 180 hp godkända på logopedprogrammet eller motsvarande inom angränsande områden, t ex arbetsterapi, sjukgymnastik, medicinsk pedagogik, omvårdnad, kognitionsvetenskap eller folkhälsovetenskap. Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Implementering och evidensbaserad praktik i logopedi
Implementation and Evidence Based Practice in Speech Language Pathology
 
Kursgivare är: IKE - Inst för klinisk och experimentell medicin
           
Dnr:   Kurskod: 8FA098      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     TR1   Medicin