Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Klinisk forskning om tal- och språkstörning hos barn, avancerad nivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Logopedi - LDA
Ämnesområde Logopedi - LDA
  Kurskod   8FA096
Mål
INLEDNING

Kursen innebär fördjupade studier av aktuell klinisk forskning om tal- och språkstörning hos barn samt fördjupade insikter i hur aktuell forskning kan tillämpas på kliniskt arbete med barn med olika typer av tal- och språkstörningar. Kursen ges som fristående kurs. Kursen är lämplig för alla med ett intresse för institutionell interaktion, t ex logopeder, sjukgymnaster, läkare, arbetsterapeuter, sjuksköterskor eller folkhälsovetare, men är också relevant för ämnen som lingvistik, kognitionsvetenskap, handikappvetenskap och beteendevetenskap.

LÄRANDEMÅL

Den studerande ska efter fullgjord kurs
- kunna förstå och förklara aktuella teorier om tal- och språkstörning hos barn
- kunna värdera forskningens kliniska implikationer inom fältet
- ha fördjupade kunskaper om forskning om utredning och intervention vid tal- och språkstörning
- kunna analysera och utifrån giltiga teorier förklara interaktionella aspekter av tal- och språkstörning hos barn
- kunna identifiera och förklara genusaspekter i forskning relaterade till etiologi, bedömning och behandling av tal- och språkstörning hos barn.
Kursinnehåll
I kursen ingår följande delar:
- orsaksteorier och förklaringsmodeller för tal- och språkstörning hos barn
- forskning om utredning av tal- och språkstörning hos barn
- forskning om behandling av tal- och språkstörning hos barn
- forskning om interaktion med barn med tal- och språkstörning.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studenternas delaktighet i lärandet är i fokus. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen.

Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera situationer som har anknytning till ämnesområdet.
I undervisningen på denna kurs utnyttjas föreläsningar, laborationer och seminarier.
Examination
En förutsättning för godkänd kurs är aktivt deltagande i föreläsningar, laborationer grupparbeten och seminarier.

Examination
Kursen examineras i form av en individuell uppsats som presenteras i samband med kursens slutseminarium.

Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Minst 180 hp godkända på logopedprogrammet eller motsvarande inom angränsande områden, t ex arbetsterapi, sjukgymnastik, medicin, omvårdnad, kognitionsvetenskap eller folkhälsovetenskap. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Klinisk forskning om tal- och språkstörning hos barn, avancerad nivå
Clinical Research in Speech and Language disorders in Children
 
Kursgivare är: IKE
           
Dnr: 1410/06-41   Kurskod: 8FA096      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Logopedi - LDA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Avancerad   A1X     LDA   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2008-11-14