Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Analys av professionell interaktion, avancerad nivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Logopedi - LDA
Ämnesområde Logopedi - LDA
  Kurskod   8FA095
Mål
INLEDNING

Kursen syftar till att de studerande skall uppnå fördjupade kunskaper om institutionell interaktion, d.v.s. samtal i ett sammanhang där minst en av deltagarna har en tydlig roll i den institutionella kontexten, t.ex. som logoped, läkare, sjukgymnast mfl. Klinisk interaktion ligger i fokus och kursen behandlar hur samtalsanalys kan användas som redskap teoretiskt, metodologiskt och tillämpat. Kursen ges som fristående kurs. Kursen är lämplig för alla med ett intresse för institutionell interaktion, t ex logopeder, sjukgymnaster, läkare, arbetsterapeuter, sjuksköterskor eller folkhälsovetare, men är också relevant för ämnen som lingvistik, kognitionsvetenskap, handikappvetenskap och beteendevetenskap.


Kunskap och förståelse

Efter kursen skall den studerande kunna:
- diskutera och värdera hur olika typer av samtalsanalys kan appliceras inom kliniska användningsområden
- ha fördjupad förståelse för hur samtalsstrategier påverkar samtal i ett institutionellt sammanhang, framför allt i hälso- och sjukvården
- förstå och förklara samtalsanalytiska teorier och metoder
- applicera fördjupade kunskaper om den praktiska användningen av samtalsanalys i klinisk verksamhet

Färdighet och förmåga

Efter kursen skall den studerande kunna:
- applicera olika transkriptionsmetoder, som är nödvändiga för att samtalsanalys skall kunna genomföras på ett tillförlitligt och vedertaget sätt
- använda samtalsanalys på olika kliniska populationer
- aktivt analysera interaktion inom sjukvården

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter kursen skall den studerande kunna:
- ha förvärvat kännedom om könsaspekter på interaktion samt genusrelaterade problem
- ha insikt i hur kulturella skillnader kan påverka samtal
- problematisera hur fenomen i interaktion påverkar logopedisk utredning och behandling
- kritiskt granska vetenskapliga artiklar som berör relevanta frågeställningar inom ämnesområdet.
Kursinnehåll
Kursen innehåller följande delar: teoretiska perspektiv på samtalsanalys, olika metoder för analys av samtal, transkription, områden i sjukvården där samtalsanalys är användbart samt samtalsanalys vid funktionshinder.
- Teoretiska perspektiv på samtalsanalys med särskilt fokus på institutionell interaktion
- Olika metoder för samtalsanalys
- Områden där samtalsanalys är användbart
- Möjligheter och begränsningar för samtalsanalysens användbarhet i klinisk praktik
- Transkription av interaktion med hjälp av olika program för ljudbearbetning och akustisk analys.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studenternas delaktighet i lärandet är i fokus. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen.

I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom föreläsningar, gruppövningar, laborativa moment, litteraturstudier och seminarier.
Examination
För godkännande av kursen som helhet krävs närvaro på föreläsningar, aktivt deltagande i grupparbeten och seminarier samt godkänd examination.

Examination sker dels genom en individuell uppsats, dels genom aktivt deltagande i uppsatsseminarium.

Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Minst 180 hp godkända på logopedprogrammet eller motsvarande inom angränsande områden, t ex arbetsterapi, sjukgymnastik, medicin, omvårdnad, kognitionsvetenskap eller folkhälsovetenskap. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Analys av professionell interaktion, avancerad nivå
Analysis of Professional Interaction
 
Kursgivare är: IKE
           
Dnr: 1410/06-41   Kurskod: 8FA095      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Logopedi - LDA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Avancerad   A1X     LDA   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2008-11-14