Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin II, avancerad nivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Ämnesövergripande - ÖÄA
Ämnesområde Vetenskapsteori - VEA
  Kurskod   8FA092
Mål
Kursen syftar till att den studerande förvärvar fördjupade kunskaper dels om, de krav som ställs vid genomförandet av olika typer av empiriska forskningsstudier inom medicin, dels om en individuellt vald ansats/ metod.

LÄRANDEMÅL
Den studerande ska efter fullgjord kurs ha tillägnat sig sådan kunskap om en individuellt vald kvantitativ/ kvalitativ ansats/ metod att hon eller han kan

• redogöra för de riktlinjer som finns för hur den valda ansatsen/metoden tillämpas i praktisk forskning
• redogöra för vad som är adekvata applikationsfält för ansatsen/metoden
• motivera sitt val av ansats/metod utifrån vetenskapssyn och teoretisk grund
• sätta in den valda ansatsen/metoden i sitt vetenskapshistoriska sammanhang
• redogöra för den viktigaste kritiken som riktats mot ansatsen/metoden
• argumentera för ansatsens/metodens styrkor och svagheter
• tillämpa forskningsetiska principer
Kursinnehåll
Det huvudsakliga innehållet i kursen kommer att vara
• Forskningsetiska problem
• Forskningsprocessen i praktiken/specificerat projekt inom det medicinska området, problem och fördjupning inom egen vald ansats/metod
• Relation mellan vetenskapsteori och vetenskapliga metoder
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studenternas delaktighet i lärandet är i fokus. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen.

Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande.
I undervisningen på denna kurs förekommer olika arbetsformer såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, seminarier, inlämningsuppgifter. Den personliga och professionella utvecklingen dokumenteras i den individuella portfolion.
Examination
Examination sker genom individuell skriftlig och muntlig examination. Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. De obligatoriska momenten är basgruppsarbete, seminarier och inlämningsuppgifter.
Tidpunkten för omtentamen skall anges i början av varje termin.
Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.

Byte av examinator
Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.


Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen alternativt yrkesexamen med relevans för medicinsk vetenskap t.ex. arbetsterapeut, folkhälsovetare logoped, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska, beteendevetare, dietist, kurator, psykolog, socionom, tandläkare om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete arbete om 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete) samt 7,5 hp i Vetenskaplig forskningsmetodik I eller motsvarande alternativt magisterexamen. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin II, avancerad nivå
Theory of science and methodology of research in medicine II
 
Kursgivare är: IMH
           
Dnr: 1410/06-41   Kurskod: 8FA092      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Ämnesövergripande - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Avancerad   A1X     ÖÄA   Medicin