Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin I, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga tvärvetenskapliga studier - TV9
Ämnesområde
  Kurskod   8FA091
Mål
Kursen syftar till att förbereda studenterna för evidensbaserad forskning inom medicin. Kursen syftar även till att förbereda studenterna för eget examensarbete.

LÄRANDEMÅL
Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna

• redogöra för de, inom det medicinska vetenskapsområdet, vanligaste kvantitativa/kvalitativa metoderna /ansatserna, och teknikerna för datainsamling och analys samt argumentera för när de är lämpliga att använda
• redogöra för den empiriska forskningsprocessens grundläggande element och dess nödvändiga val avseende studieobjekt, perspektiv, design, data, datainsamlingsformer, analystekniker och framställningssätt i såväl kvantitativ som kvalitativ forskning
• tillämpa deskriptiv och analytisk uni-, bi- och multivariat statistik
• använda kvalitativ analysmetod på ett begränsat material
• redogöra för hur begrepp som validitet, reliabilitet, giltighet och trovärdighet används inom det medicinska vetenskapsområdet
• beskriva och värdera grundläggande epidemiologiska begrepp
• känna till forskningsetiska principer, forskningsetisk prövning av forskning inom medicin samt forskningsetiska koder
Kursinnehåll
Det huvudsakliga innehållet i kursen är:

• Forskningsetisk prövning av projekt inom medicin
• Data och datainsamlingsmetoders: möjligheter och begränsningar
• Mätprocessen vid kvantitativa forskningsstudier inom det medicinska vetenskapsområdet, operationalisering, mätnivåer, olika typer av design.
• Validitet, reliabilitet, grundläggande epidemiologiska begrepp, powerberäkning
• Statistisk beskrivning av uni- och bivariata data
• Sannolikhetsfördelningar, datakontroll
• Statistisk inferens: intervallskattning, hypotesprövning.
• Kriterier för parametriska och icke-parametriska analysmetoder.
• Olika statistiska test för en-, två- och flerstickprovsfall.
• Regressionsmodeller.
• Några vanligt förekommande kvalitativa ansatser/metoder inom medicinsk forskning och deras specifika teoretiska grunder, studieobjekt, undersökningsdesign, data, datainsamlingsmetoder, urval och tillvägagångssätt vid analys
• Praktisk tillämpning av kvalitativ innehållsanalys
• Vetenskapsteoretiska grundbegrepp
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studenternas delaktighet i lärandet är i fokus. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen.

Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande.
I undervisningen på denna kurs förekommer olika arbetsformer såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Den personliga och professionella utvecklingen dokumenteras i den individuella portfolion.
Examination
Kursen examineras genom individuella muntliga och skriftliga examinationer. Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. De obligatoriska momenten är basgruppsarbete och seminarier.
Tidpunkten för omtentamen skall anges i början av varje termin.
Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.

Byte av examinator
Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen alternativt yrkesexamen med relevans för medicinsk vetenskap t.ex. arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker, folkhälsovetare logoped, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska, beteendevetare, dietist, kurator, psykolog, socionom, tandläkare om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete arbete om 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete). Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin I
Theory of science and methodology of research in medicine I
 
Kursgivare är: IMH - Inst för medicin och hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FA091      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga tvärvetenskapliga studier - TV9          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     TV9   Medicin