Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Examensarbete - magister/Sjukgymnastik, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1
Ämnesområde Sjukgymnastik - SÖA
  Kurskod   8FA087
Mål
Kursen utgör det självständiga arbete som krävs för magisterexamen inom sjukgymnastik om studenten redan har ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng inom sitt huvudområde. Examensarbetet ska fokusera på en problematik med en medicinsk inriktning som motiverar forskning inom huvudområdet och kan utformas för publikation i vetenskaplig tidskrift.

LÄRANDEMÅL
Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna
• Identifiera vetenskapliga problem och kunskapsutveckling i huvudområdet samt relatera till pågående forskning inom aktuellt ämnesområde.
• Formulera hypoteser och frågeställningar.
• Tillämpa och visa en metodfördjupning inom sitt huvudområde.
• Tillämpa och visa förmåga att motivera den teori/modell som används.
• Tillämpa och visa en fördjupad analytisk förmåga och självständigt ansvara för att arbetet fortskrider.
• Tillämpa och visa en fördjupad förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina resultat i relation till aktuell forskning.
• Kritiskt granska, värdera och diskutera det egna och andras examensarbeten.
Kursinnehåll
Kursens huvudsakliga innehåll är tillämpning av vetenskapsteori, etik, statistik (i förekommande fall) och forskningsmetodik i ett i huvudsak självständigt arbete med rmedicinsk inriktning med relevans till huvudområdet.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogiska filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen.

I undervisningen på denna kurs ingår seminarier, portfolio samt självständiga studier som under handledning leder till ett examensarbete.
Examination
Kursen examineras genom ett skriftligt självständigt arbete inom huvudområdet med efterföljande respondent-och opponentskap. Aktivt deltagande i seminarier är en förutsättning för godkänt på kursen.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen alternativt yrkesexamen med relevans för sjukgymnastik om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete).
För tillträde till kursen krävs ytterligare att studenten har förvärvade kunskaper inom vetenskaplig metod om minst 7,5 hp eller motsvarande på avancerad nivå. Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Examensarbete - magister/Sjukgymnastik
Master (one year) thesis /physiotherapy
 
Kursgivare är: IMH - Inst för medicin och hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FA087      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1E     TR1   Medicin