Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Evidensbaserad omvårdnad - teori och metod, avancerad nivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Omvårdnad - OMA
Ämnesområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
  Kurskod   8FA084
Mål
Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig fördjupade kunskaper avseende teorier och modeller inom evidensbaserad omvårdnad samt fördjupa sig inom ett område inom omvårdnad.
Kursinnehåll
Det huvudsakliga innehållet i kursen är:
•Evidensbaserad omvårdnad
•Teorier/modeller för implementering av evidensbaserad omvårdnad
•Omvårdnad och omvårdnadsforskning nationellt och internationellt
•Vetenskaplig metod
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studenternas delaktighet i lärandet är i fokus. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen.

Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studentens lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.
Examination
Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av prestationer som manifesteras individuellt eller i grupp. Examination av studieuppgifter sker i seminarier där uppgifter redovisas både muntligt och skriftligt. Obligatoriska moment är: basgrupp, studieuppgifter och seminarier. Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen alternativt yrkesexamen med relevans för omvårdnad om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om 15 hp (c-uppsats eller motsv. fördjupningsarbete).
För tillträde till kursen krävs ytterligare att studenten har ett tidigare självständigt arbete om minst 15 hp på avancerad nivå godkänt inom sitt huvudområde samt har förvärvade kunskaper inom vetenskaplig metod om minst 15 hp eller motsvarande på avancerad nivå.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsvarande, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Evidensbaserad omvårdnad - teori och metod, avancerad nivå
Evidence-based Nursing - Theory and Method
 
Kursgivare är: ISV
           
Dnr: 1410/06-41   Kurskod: 8FA084      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Omvårdnad - OMA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Avancerad   A1X     OMA   Vård  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2008-11-25