Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Vetenskaplig forskningsmetodik II, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga tvärvetenskapliga studier - TV9
Ämnesområde
  Kurskod   8FA081
Mål
INLEDNING

Kursen syftar till att den studerande förvärvar fördjupade kunskaper dels om de krav som ställs vid genomförandet av olika typer av empiriska studier dels om en individuellt vald ansats/ metod för.

LÄRANDEMÅL
Den studerande ska efter fullgjord kurs ha tillägnat sig sådan kunskap om en individuellt vald kvalitativ/kvantitativ ansats/ metod att hon eller han kan

• motivera sitt val av ansats/metod utifrån vetenskapssyn och teoretisk grund
• redogöra för de riktlinjer som finns för hur den valda ansatsen/metoden tillämpas i praktisk forskning
• sätta in den valda ansatsen/metoden i sitt vetenskapshistoriska sammanhang
• redogöra för vad som är adekvata applikationsfält för ansatsen/metoden
• redogöra för den viktigaste kritiken som riktats mot ansatsen/metoden
• argumentera för ansatsens/metodens styrkor och svagheter
• tillämpa forskningsetiska principer
Kursinnehåll
Det huvudsakliga innehållet i kursen kommer att vara
• Forskningsetiska problem
• Forskningsprocessen i praktiken, problem och fördjupning inom egen vald ansats/metod
• Relation mellan vetenskapsteori och vetenskapliga metoder
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogiska filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande.

I undervisningen på denna kurs förekommer olika arbetsformer såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, seminarier, inlämningsuppgifter.

Den personliga och professionella utvecklingen dokumenteras i den individuella portfolion.
Examination
Examination sker genom individuell skriftlig och muntlig examination. Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. De obligatoriska momenten är basgruppsarbete, seminarier och inlämningsuppgifter.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen alternativt yrkesexamen med relevans för det huvudområde som examen kommer att tas ut i, t.ex. arbetsterapeut, folkhälsovetare logoped, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska, beteendevetare, dietist, kurator, psykolog, socionom, tandläkare om minst 180 hp/120 p inklusive självständigt examensarbete arbete om 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete). Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Vetenskaplig forskningsmetodik II
Theory of Science and Methodology of Research II, 7,5 credits
 
Kursgivare är: IMH - Institutionen för medicin och hälsa
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA081      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga tvärvetenskapliga studier - TV9          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Avancerad   A1X     TV9   Vård  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2008-05-15