Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Vetenskaplig forskningsmetodik I, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga tvärvetenskapliga studier - TV9
Ämnesområde
  Kurskod   8FA080
Mål
INLEDNING

Kursen syftar till att den studerande förvärvar en förtrogenhet med centrala vetenskapsteoretiska begrepp samt med forskningsetiska frågor i paktisk forskning. Kursen syftar vidare till att den studerande förvärvar fördjupad kunskap om forskningsprocessen och dess olika moment vid såväl kvantitativa som kvalitativa studier.

LÄRANDEMÅL

Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna
• känna till forskningsetiska principer, forskningsetisk prövning av forskning samt forskningsetiska koder
• redogöra för den empiriska forskningsprocessens grundläggande element och dess nödvändiga val avseende studieobjekt, perspektiv, design, data, datainsamlingsformer, analystekniker och framställningssätt i såväl kvantitativ som kvalitativ forskning
• redogöra för de inom vårdforskning vanligaste kvantitativa/kvalitativa ansatserna, metoderna och teknikerna för datainsamling och analys samt argumentera för när de är lämpliga att använda
• tillämpa deskriptiv och analytisk uni-, bi- och multivariat statistik
• tillämpa kvalitativ analysmetod på ett begränsat material
• redogöra för hur begrepp som validitet, reliabilitet, giltighet och trovärdighet används i vårdforskning
• beskriva och värdera grundläggande epidemiologiska begrepp
Kursinnehåll
Det huvudsakliga innehållet i kursen kommer att vara kunskap om:
o Vetenskapsteoretiska grundbegrepp
o Forskningsetisk prövning
o Några vanligt förekommande kvalitativa ansatser/metoder i vårdforskning och deras specifika teoretiska grunder, studieobjekt, undersökningsdesign, data, datainsamlingsmetoder, urval och tillvägagångssätt vid analys
o Data och datainsamlingsmetoders: möjligheter och begränsningar
o Mätprocessen vid kvantitativa studier: operationalisering, mätnivåer, olika typer av design.
o Validitet, reliabilitet, grundläggande epidemiologiska begrepp, powerberäkning
o Statistisk beskrivning av uni- och bivariata data.
o Sannolikhetsfördelningar, datakontroll.
o Statistisk inferens: intervallskattning, hypotesprövning.
o Kriterier för parametriska och icke-parametriska analysmetoder.
o Olika statistiska test för en-, två- och flerstickprovsfall.
o Regressionsmodeller.
o Evidensbaserade beslut
o Praktisk tillämpning av kvalitativ innehållsanalys
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogiska filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande.

I undervisningen på denna kurs förekommer olika arbetsformer såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Den personliga och professionella utvecklingen dokumenteras i den individuella portfolion.

Examination
Muntlig och skriftlig examination sker kontinuerligt under kursens gång.
Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. De obligatoriska momenten är basgruppsarbete och seminarier.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kandidatexamen alternativt yrkesexamen med relevans för det huvudområde som examen kommer att tas ut i t.ex. arbetsterapeut, folkhälsovetare logoped, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska, beteendevetare, dietist, kurator, psykolog, socionom, tandläkare om minst 180 hp/120 p inklusive självständigt examensarbete arbete om 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete). Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället
 
Vetenskaplig forskningsmetodik I
Theory of science and methodology of research I
 
Kursgivare är: IMH - Institutionen för medicin och hälsa
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FA080      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga tvärvetenskapliga studier - TV9          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Avancerad   A1X     TV9   Vård  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2008-05-15